I. Polityka Prywatności i Przetwarzania Danych. Postanowienia ogólne.

Niniejsza Polityka i Przetwarzania Danych prywatności (dalej jako Polityka) dotyczy i obowiązuje: użytkowników strony das‑nzp.pl (dalej jako Strona); osób kontaktujących się ze spółką DAS-NZP SA (dalej jako Spółka, Administrator); korzystających z kont Spółki w mediach społecznościowych; będących Klientami Spółki.

Zmiany Polityki będą publikowane na Stronie. Komunikat będzie informował o treści wprowadzonych zmian i ich konsekwencji dla przetwarzanych danych. Wejście w życie zmian będzie ustalane mając na uwadze konieczność stworzenia odpowiednich granic czasowych na wykonanie przez Państwa swoich praw przewidzianych w RODO (np. wycofanie zgody lub wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania).

II. Informacja o Administratorze Danych Osobowych.

Administratorem danych osobowych jest DAS_NZP S.A. ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa, NIP: 1080006582, REGON 141685460, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000452537, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym 8 506 110,40 ZŁ PLN, e-mail ____________.

III. Bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

W ramach przetwarzania Państwa danych osobowych Spółka dąży do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób legalny, rzetelny, przejrzysty oraz bezpieczny.

Najważniejsze zasady, jakimi Spółka kieruje się przy przetwarzaniu danych osobowych:
• przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w oparciu o podstawę określoną w przepisach prawa;
• pozyskiwanie danych osobowych w jasno określonych celach i przetwarzanie danych w sposób zgodny z tymi celami;
• zbieranie danych osobowych jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane;
• dbanie o integralność, aktualność i poprawność danych osobowych;

• ograniczanie przechowywania danych osobowych jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów, dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych;
• realizacja prawa do dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, a także do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do bycia zapomnianym, niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu;

• ochrona danych osobowych przed dostępem osób niepowołanych, a także przed przypadkową lub niezgodną z prawem utratą, uszkodzeniem lub zmianą danych osobowych;

• udostępnianie osobom trzecim wyłącznie w granicach prawa, w sposób bezpieczny, zabezpieczony stosowną umową o powierzeniu danych osobowych;

• stosowanie technicznych i organizacyjnych środków służących ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności;

• w ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zapewnienie:
a) zasady poufności – dbanie o to, aby dane osobowe nie zostały przypadkowo ujawnione osobom nieupoważnionym;
b) zasady integralności – ochronę danych przed ich nieuprawnioną modyfikacją;

c) zasady dostępności –  zapewnienie dostępu upoważnionych osób do danych, gdy zajdzie taka potrzeba.

IV. Zasady zbierania danych

Niektóre dane są gromadzone po ich udostępnieniu przez zaineresowane osoby. Mogą to być np. dane przekazane w kierowanej Spółki korespondencji mailowej lub zawieranej ze Spółką umowie. Inne dane są gromadzone automatycznie przez systemy informatyczne Spółki podczas odwiedzania Strony internetowej Spółki. Są to dane gromadzone przez stosowane na stronie internetowej Spółki pliki cookies.

V. Prawa osób zainteresowanych związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Osobom, których  dane są przetwarzane przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
• prawo dostępu do danych,

• prawo do sprostowania danych,

• prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),

• prawo do ograniczenia przetwarzania,

• prawo do przenoszenia danych,

Realizacja tego prawa nie zwalnia Spółki z obowiązku realizacji innych praw przysługujących osobom zaineresowanym. Jeżeli przekazane dane osoby zainteresowane będą przechowywać we własnym systemie informatycznych lub innym – osoby zaineresowane są odpowiedzialni za znalezienie właściwych środków w celu zabezpieczenia tych danych. Dotyczy to danych, które osoby zainteresowane przekazały Spółce i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody osoby zainteresowanej lub umowy.
• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

Dotyczy przetwarzania dokonywanego na podstawie naszego uzasadnionego interesu oraz zautomatyzowanego przetwarzania polegającego na podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania oraz przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego.

• prawo do niepodlegania zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania,
W każdym momencie osoby zainteresowane mogą wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Aktualnie Spółka nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania polegającego na podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania .

• prawo do wycofania zgody,

Cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem, ani nie wyłącza zgodności przetwarzania danych na innych podstawach.
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Osoby zainteresowane mogą wnieść skargę do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych infolinia tel.: 606-950-000 ), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

Żądania mogą być wnoszone:

Ø drogą tradycyjną na powyżej wskazany adres Spółki;

Ø drogą elektroniczną na adres mailowy: daneosobowe@das-nzp.pl;

Przy zgłoszeniu żądania osoby zainteresowane powinny podać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację. W przypadku braku możliwości jednoznacznej identyfikacji i zidentyfikowania przetwarzanych danych, a wezwanie do udzielenia przez żądającego dodatkowych wyjaśnień  nie przyniesie rezultatu – działania nie będą podejmowane.
Informacja o działaniach podjętych w związku z żądaniem będzie przykazywana przez Spółkę bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten możemy przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. O przedłużeniu terminu osoba zainteresowana będzie  informowana z wyprzedzeniem, z podaniem przyczyn opóźnienia.
Odpowiedź na żądanie będzie udzielana  w formie odpowiedniej do zadania, w razie braku takiej możliwości zostanie wybrana inna  odpowiednia forma.

Jeżeli Spółka nie podejmie działań w związku z żądaniem, osoba zainteresowana otrzyma w terminie  odpowiednim dla odpowiedzi informację o przyczynie i uzasadnieniu niepodjęcia działań oraz o  możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

O sprostowaniu, uzupełnieniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych Spółka informuje każdego odbiorcę, któremu ujawniła dane osobowe danej osoby zaineresowanej, chyba że byłoby to niemożliwe lub wymagające niewspółmiernie dużego wysiłku.

  1. Prawo dostępu do danych przysługujące osobie, której dane dotyczą.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać od Administratora informację, czy przetwarza on dane jej dotyczące, a w przypadku zaistnienia takiego przetwarzania osoba ta ma prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania informacji obejmujących:

• cele przetwarzania,

• kategorie zebranych danych osobowych,

• wyszczególnienie odbiorców, którym zostaną lub zostały ujawnione dane osobowe,

• planowany okres przechowywania danych lub kryteria ustalania tego okresu,

• poinformowanie o prawie do sprostowania danych, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

• prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

• źródła danych, jeśli dane pochodzą z innego źródła niż od osoby, której dane dotyczą,

• poinformowanie o występowaniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, a także znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą,
• przekazanie informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem, jeśli dane są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Administrator może dostarczyć osobie zainteresowanej (osobie, której dane dotyczą) kopię posiadanych danych osobowych. Za każdą kolejną kopię danych osobowych Administrator może pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną na adres e-mail, z którego przyszło zapytanie.
Jeżeli Administrator przetwarza duże ilości informacji o osobie, której dane dotyczą, Administrator może zażądać, przed podaniem informacji, by osoba, której dane dotyczą, sprecyzowała informacje lub czynności przetwarzania, których dotyczy jej żądanie.

2. Prawo do sprostowania danych.

Osoba zainteresowana (osoba, której dane dotyczą) może wnieść do Administratora żądanie dotyczące niezwłocznego sprostowania danych jej dotyczących, jeśli stwierdzi, że dane są nieprawidłowe.
Osoba zainteresowana może także wnieść (np. w formie dodatkowego oświadczenia) żądanie uzupełnienia danych, jeśli uzna, że są niekompletne.

Administrator informuje o sprostowaniu każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”).

Osoba zainteresowana (osoba, której dane dotyczą) ma prawo wniesienia do Administratora żądania usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeśli zachodzi jedna z poniższych okoliczności:
• dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
• osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
• osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1 lub ust. 2 RODO,
• dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

• dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega Administrator,
• dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,
• których mowa w art. 8 ust. 1 RODO (usługi oferowane dziecku).

Jeśli Administrator upublicznił dane osobowe osoby wnoszącej o usunięcie danych, ma on obowiązek – uwzględniając dostępną technologię oraz koszt realizacji – podjąć działania w celu poinformowania innych administratorów przetwarzających te dane osobowe o fakcie, że osoba, której dane dotyczą, złożyła żądanie o usunięcie przez tych administratorów wszelkich łącz do tych danych, kopie danych lub ich replikacje (powielenia).
Administrator niezwłocznie realizuje prawo osoby do usunięcia danych, chyba że zaistnieje jedna z poniżej wyszczególnionych przesłanek:

• przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
• przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
• przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) RODO (profilaktyka zdrowotna lub medycyna pracy) oraz art. 9 ust. 2 i) RODO (ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych) oraz art. 9 ust. 3 RODO (dane przetwarzane w celu profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy przetwarzane są przez osobę zobowiązaną do zachowania tajemnicy zawodowej),

• przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że realizacja prawa do usunięcia danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania,

• przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Administrator informuje o usunięciu danych każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania.

Osoba zainteresowana (osoba, której dane dotyczą) może wnieść do Administratora żądanie o ograniczenie przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w następujących przypadkach:

• osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

• Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone to dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania:

• wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą,

• w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

• w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,

• z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania Administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia.

Administrator informuje o ograniczeniu przetwarzania danych każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

5. Prawo do przenoszenia danych.

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do wniesienia żądania przeniesienia danych jej dotyczących.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:
• przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz

• przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując prawo do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
Wykonanie prawa do przeniesienia danych nie wyklucza wniesienia żądania o usunięcie danych osobowych.
Prawo do przeniesienia danych nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

6. Prawo do sprzeciwu.

Dotyczy przetwarzania dokonywanego na podstawie naszego uzasadnionego interesu oraz zautomatyzowanego przetwarzania polegającego na podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania oraz przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej) lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. W przypadku wniesienia sprzeciwu Administrator przestaje przetwarzać te dane osobowe, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań statystycznych, naukowych lub podobnych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

7. Prawo do niepodlegania zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

8. Prawo do wycofania zgody.

Cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane dotyczą, a które przetwarzane są przez Administratora na podstawie zgody podmiotu danych, ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem lub przetwarzanych na innych podstawach prawnych.

9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie. Organem nadzoru w stosunku do Administratora jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl.

VI. Zbieranie danych podczas korzystania ze strony internetowej Spółki.
1. Informacje ogólne

Podczas korzystania ze strony internetowej Spółki, zbierane są dane, które zostaną przekazane na serwer Spółki przez przeglądarkę internetową, z której korzystają osoby zainteresowane (tzw. log serwera). Zbierane są następujące dane, które ze względów technicznych są wymagane do wyświetlenia strony internetowej:
• odwiedzana strona internetowa Spółki,

• data i godzina dostępu,

• ilość wysłanych danych w bajtach,

• źródło/odnośnik, za pośrednictwem którego użytkownik trafił na stronę,

• używana przeglądarka internetowa,

• używany system operacyjny,

• używany adres IP (ewent. zanonimizowany).

2. Linki i wtyczki do mediów społecznościowych.

Na stronie internetowej Administratora mogą być używane wtyczki sieci społecznościowych podmiotów trzecich, np. Facebook, Instagram, Linkedin (pluginy lub tzw. „wtyczki” np. „Like”, „Udostępnij”), oznaczone za pomocą powszechnie znanych ikon tych sieci. W tym celu na odpowiednich stronach Spółki może być umieszczany kod odwołujący się do powyższych sieci. Treść ze stron internetowych Spółki może zostać przesłana na tę stronę lub do tej usługi. W zależności od ustawień wprowadzonych przez osoby zainteresowane, odnoszących się do prywatności, treści ze  strony Spółki mogą być widoczne publicznie lub prywatnie (np. tylko dla znajomych, śledzących lub dla każdego, kto wejdzie na Państwa profil). Za pomocą tych wtyczek osoby zainteresowane mogą jako zalogowany użytkownik tych serwisów udostępniać w ramach tych serwisów stronę, na której się znajdują. Wtyczka zostanie jednak załadowana dopiero wówczas, jeżeli osoby zainteresowane zainstalują odpowiednią wtyczkę za pomocą ikony aktywacyjnej. Zawartość wtyczki będzie wówczas przekazywana przez odpowiedni serwis społecznościowy bezpośrednio na urządzenie końcowe osoy zainteresowanej i będzie tam wyświetlana. W przypadku zaznaczenia odpowiedniej opcji wyboru, aktywacja ta będzie obowiązywała na stałe podczas odwiedzin danej osoby zainteresowanej na stronie internetowej Spółki. Osoby zainteresowane w każdej chwili mogą dezaktywować przyciski, klikając na „Cofnij”. Bez odpowiedniej aktywacji wtyczki pozostaną nieaktywne i nie zostanie utworzone połączenie z serwisami społecznościowymi. Jeżeli osoby zainteresowane aktywowały używanie wtyczki, wówczas następujące dane i są przetwarzane i przekazywane do dostawcy wtyczki: (data i godzina dostępu, odwiedzona część naszego serwisu internetowego, adres IP, nazwa domeny).
Na stronie internetowej Spółki znajdują się także zewnętrzne linki, np. do strony Spółki na Facebooku, Instagramie i Linkedin’ie. Przy korzystaniu z tych linków osoby zainteresowane opuszczają stronę internetową. Możliwe może być również, w razie uruchomienia takich opcji, komunikowanie się ze Spółką za pośrednictwem okienka chatu Facebook, Instagram, Linkedin (po zalogowaniu się do serwisów Facebook, Instagram, Linkedin), zamieszczonego bezpośrednio na stronach Spółki.
Spółka nie ma kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących osobom zainteresowanym praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, należy zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy.

3. Pliki cookie.

Aby uatrakcyjnić użytkownikom odwiedziny na stronie Spółki i umożliwić korzystanie z określonych funkcji, strona Spółki może stosować tzw. pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Niektóre ze stosowanych plików cookie po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po jej zamknięciu, są ponownie kasowane (tzw. pliki cookie sesyjne). Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają Spółce  lub jej partnerom (pliki cookie dostawców zewnętrznych) rozpoznawanie przeglądarki użytkownika w przypadku jego kolejnych odwiedzin (pliki cookie stałe). Pliki cookie gromadzą i przetwarzają informacje o użytkowniku w określonym zakresie jak np. dane dotyczące przeglądarki i lokalizacji oraz adres IP. Pliki cookie stałe są kasowane automatycznie po upływie wyznaczonego okresu czasu, który może być różny w zależności od pliku cookie.

Użytkownicy mogą ustawić swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby byli informowani o tym, że dana strona używa plików cookie oraz aby mogli zdecydować, czy chcą udzielić czy też odmówić zgody na korzystanie z tych plików. Każda przeglądarka różni się co do sposobu zarządzania ustawieniami plików cookie. Sposób ten jest opisany w menu pomocniczym każdej przeglądarki, które objaśnia użytkownikowi, w jaki sposób może on dokonać zmiany ustawień plików cookie. Użytkownik może dokonać zmian dla swojej przeglądarki internetowej pod następującymi linkami:

  • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer;
  • Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history;
  • Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
  • Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
  • Safari:https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
  • Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies.

W wyniku zmiany ustawień w przeglądarce użytkownika zostanie umieszczony tzw. plik cookie opt – out. Służy on wyłącznie do identyfikacji sprzeciwu – braku zgody. Należy pamiętać, iż plik cookie – opt out działa tylko w przeglądarce, przy użyciu której został zapisany. Jeśli użytkownik usunie wszystkie cookies lub będziesz używać innej przeglądarki bądź innego urządzenia, to ustawienia opt- out trzeba dokonać ponownie.
Informacje w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookie w zakresie urządzeń mobilnych znajdują się na stronach internetowych producentów najpopularniejszych systemów mobilnych (urządzenia z systemem iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry).

W związku z możliwością udostępniania danych zbieranych przy pomocy cookies dostawcom zewnętrznym, Spółka informuje, iż niektóre dane mogą być przekazane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. . Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie następuje na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

4. Korzystanie z narzędzi dostawców zewnętrznych – pliki cookie dostawców zewnętrznych.

Z uwagi na korzystanie na stronie Spółki z narzędzi dostawców zewnętrznych, w tym narzędzi analizy statystyk serwisów, podczas skorzystania ze strony Spółki, w urządzeniu użytkownika mogą być instalowane plik cookie:
firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics:

Korzystamy z narzędzi Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin użytkownika na stronie, takie jak podstrony, które wyświetlił, czas, jaki spędził w serwisie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi stronami w celu generowania anonimowych statystyk dotyczących funkcjonowania stron oraz umożliwienia analizy aktywności na stronie internetowej tak, aby jak najlepiej dopasować ofertę Spółki do potrzeb klientów. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics:
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA https://policies.google.com/privacy?hl=pl

VII. KLAUZULE INFORMACYJNE
  1. Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się, np. poprzez przesłanie wiadomości.

Administratorem danych osobowych jest DAS-NZP Spółka Akcyjna ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa, NIP: 1080006582, REGON 141685460, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000452537.
Dane są przetwarzane w celu:

  • nawiązania kontaktu z nadawcą wiadomości oraz odpowiedzi na przesłaną wiadomość oraz w celach administracyjnych, co jest jednocześnie prawnie uzasadnionym interesem Spółki (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit a oraz art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia RODO) – test równowagi dostępny na życzenie;
  • jeżeli kontakt ma na celu zawarcie umowy – w celu podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO).

Odbiorcy danych:

Dane mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów:

• podwykonawcom lub podmiotom powiązanym – podmiotom, z których Spółka korzysta przy wykonywaniu usług, w tym przy przetwarzaniu danych, z którymi Spółkę łączy umowa powierzenia przetwarzania danych: np. usługodawcy hostingowemu, dostawcy oprogramowania (np. do zarządzania relacjami z Klientem), firmie dającej wsparcie w zakresie IT, spółce Das Besta Aus Polen GmbH, będącej spółką zależną, prowadzącą działalność handlową;

• odrębnym od Spółki administratorom danych, którym dane ujawniane są na ich wniosek, na podstawie przepisów, np. urzędom, organom państwowym i organom administracji państwowej.

Szczegółowy wykaz odbiorców danych dostępny na życzenie.

Jednocześnie Spółka informuje, że nie przekazuje danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierza dokonywać tego w przyszłości.

Okres przechowywania danych:

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi/wyjaśnienia sprawy lub do czasu, aż nadawcy cofną zgodę na przetwarzanie danych albo Spółka ustali, że dane się zdezaktualizowały. Jeśli z okoliczności wynika, że dany stan rzeczy został wyjaśniony, a na przeszkodzie nie stoją żadne ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania danych – po przetworzeniu zapytania – dane zostaną skasowane.
Prawa osób zainteresowanych wprowadzone przez Rozporządzenie RODO:

W związku z przetwarzaniem przez Spółkę danych osobowych, osobom zainteresowanym przysługuje:
• prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,

• prawo do sprostowania (poprawiania) danych,

• prawo do usunięcia danych,

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

• prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby zainteresowanej – wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących osób zainteresowanych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Wówczas Spółce nie będzie wolno przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów osób zainteresowanych, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

• prawo do przenoszenia danych,

• prawo do cofnięcia zgody – w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Skarga do organu nadzorczego:

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje osobom zainteresowanym prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości skontaktowania się z nadawca wiadomości celem odpowiedzi na wiadomość.

2. Klauzula informacyjna dla Klientów.

Administratorem danych osobowych jest DAS NZP S.A. ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa, NIP: 1080006582, REGON 141685460, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000452537.
Dane przetwarzane są w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
• w celu zawarcia umowy pomiędzy Spółką a Klientem – na podstawie zainteresowania ofertą Spółki i podjętymi przez osoby zainteresowane czynnościami zmierzającymi do zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b RODO),
• w celu wykonania zawartej przez Spółkę i Klienta umowy – na podstawie zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b RODO),

• w celu wypełniania przez Spółkę  obowiązków prawnych ciążących w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartej z Klientem umowy, co jest jednocześnie prawnie uzasadnionym interesem Spółki, chroniącym Spółkę przed konsekwencjami niewykonania obowiązków – na podstawie przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit c RODO),

• w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Spółki – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit f RODO).
Odbiorcy danych:

Dane Klientów Spółka może udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
• podwykonawcom lub podmiotom powiązanym – podmiotom, z których Spółka korzysta przy wykonywaniu usług, w tym przy przetwarzaniu danych, z którymi Spółkę łączy umowa powierzenia przetwarzania danych: np. usługodawcy hostingowemu, dostawcy oprogramowania (np. do zarządzania relacjami z Klientem), firmie dającej wsparcie w zakresie IT, spółce Das Besta Aus Polen GmbH, będącej spółką zależną, prowadzącą działalność handlową;
• odrębnym od Spółki administratorom danych, którym dane ujawniane są na ich wniosek, na podstawie przepisów, np. urzędom, organom państwowym i organom administracji państwowej.

Szczegółowy wykaz odbiorców danych dostępny na życzenie.

Jednocześnie Spółka informuje, że nie przekazuje danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierza dokonywać tego w przyszłości.

Okres przechowywania danych:

Dane Klientów  będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.:
• Dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowywane są przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz miał  miejsce kontakt w celu zawarcia umowy,
• Dane pozyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przetwarzane są do czasu zakończenia wykonywania umowy, a po tym czasie – przez okres wymagany przez przepisy prawa, maksymalnie 10 lat od końca roku, w którym zakończył się cel,

• Dane przetwarzane w celu wypełniania przez Spółkę obowiązków prawnych ciążących w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartej z Klientem umowy – przetwarzane są przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków, maksymalnie przez okres, w którym przepisy nakazują przechowywać dane Klienta lub przez czas, w którym Spółka może ponieść konsekwencje prawne niewykonania ciążących na niej obowiązków.
Dane Klientów przetwarzane w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przetwarzamy przez czas przedawnienia roszczeń.

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W związku z przetwarzaniem przez Spółkę danych osobowych, Klientom przysługuje:

• prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,

• prawo do sprostowania (poprawiania) danych,

• prawo do usunięcia danych,

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

• prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby zainteresowanej – wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących osób zainteresowanych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Wówczas Spółce nie będzie wolno przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów osób zainteresowanych, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

• prawo do przenoszenia danych,

• prawo do cofnięcia zgody – w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Skarga do organu nadzorczego:

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje osobom zainteresowanym prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy i jej wykonywanie.

3. Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy.

Administratorem danych osobowych jest DAS_NZP S.A. ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa, NIP: 1080006582, REGON 141685460, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000452537.
Dane przetwarzane są w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
• w celu wypełniania przez Spółkę  obowiązków prawnych związanych z wykonywaniem praw akcjonariuszy ciążących na Spółce  – na podstawie przepisów prawa oraz statutu (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit c RODO),
• w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Spółki – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit f RODO).

Odbiorcy danych:

Dane Akcjonariuszy Spółka może udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

• dostawcom usług księgowych, prawnych doradczych itp.– podmiotom, z których Spółka korzysta przy wykonywaniu praw akcjonariuszy, w tym przy przetwarzaniu danych, z którymi Spółkę łączy umowa powierzenia przetwarzania danych: np. podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy, firmie dającej wsparcie w zakresie IT;
• odrębnym od Spółki administratorom danych, którym dane ujawniane są na ich wniosek, na podstawie przepisów, np. urzędom, organom państwowym i organom administracji państwowej.

Szczegółowy wykaz odbiorców danych dostępny na życzenie.

Jednocześnie Spółka informuje, że nie przekazuje danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierza dokonywać tego w przyszłości.

Okres przechowywania danych:

Dane Klientów  będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.:
• Dane pozyskane w związku z posiadaniem akcji Spółki przetwarzane są do czasu zbycia akcji, a po tym czasie – przez okres wymagany przez przepisy prawa, maksymalnie 10 lat od końca roku, w którym zakończył się cel.
Dane Akcjonariuszy  przetwarzane w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przetwarzamy przez czas przedawnienia roszczeń.

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W związku z przetwarzaniem przez Spółkę danych osobowych, Akcjonariuszom przysługuje:

• prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,

• prawo do sprostowania (poprawiania) danych,

• prawo do usunięcia danych,

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

• prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby zainteresowanej – wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących osób zainteresowanych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Wówczas Spółce nie będzie wolno przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów osób zainteresowanych, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

• prawo do przenoszenia danych,

• prawo do cofnięcia zgody – w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Skarga do organu nadzorczego:

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje osobom zainteresowanym prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości wykonywania przez Spółkę praw akcjonariusza, brak możliwości objęcia akcji, brak legitymacji praw z akcji.