Zarząd DAS Najlepsze z Polski SA („Spółka”) publikuje Ogłoszenie o Prawie Poboru Akcji

1. W dniu 30.10.2020 r. Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki.

2. Kapitał zakładowy ma być podwyższony o kwotę nie niższą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 1.493.889,60 zł.

3. Prawu poboru podlegają wszystkie nowo emitowane akcje serii I, zwykłe, na okaziciela, w liczbie nie niższej niż 1 i nie wyższej niż 14.938.896, o wartości nominalnej 0,10 zł każda (łączna wartość nominalna wszystkich ww. akcji serii I: 1.493.889,60 zł).

4. Cena emisyjna Akcji serii I wynosi 0,22 zł za każdą akcję.

5. Subskrybenci są uprawnieni z jednego Jednostkowego Prawa Poboru na każdą akcję Spółki posiadaną w dniu 6.11.2020 („Dzień Prawa Poboru”). Subskrybent może złożyć jeden Zapis Podstawowy i jeden Zapis Dodatkowy, składany łącznie z Zapisem Podstawowym. W Zapisie Podstawowym Subskrybent może złożyć zapis na liczbę Akcji serii I obliczoną jako iloczyn Jednostkowych Praw Poboru z których wykonuje zapis i liczby 0,175625465665247, z zaokrągleniem w dół do pełnej jedności. W Zapisie Dodatkowym Subskrybent może się zapisać na nie więcej niż 14.938.896 Akcji serii I. Akcje serii I zostaną przydzielone według prawidłowo złożonych Zapisów Podstawowych. Pozostałe Akcje serii I będą przydzielane według Zapisów Dodatkowych, przy czym w przypadku, kiedy w Zapisach Dodatkowych subskrybenci zapiszą się na większą liczbę Akcji serii I niż pozostała po Zapisach Podstawowych – Akcje serii I w Zapisach Dodatkowych zostaną przydzielone proporcjonalnie do Zapisów Dodatkowych (tj. według liczby Akcji, na które opiewają Zapisy Dodatkowe). Pozostałe Akcje serii I mogą być przydzielone według uznania Zarządu posiadaczom Jednostkowych Praw Poboru.

6. Zapisów Subskrybenci dokonują na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Spółki. Zapisy powinny być doręczone Spółce w terminie 3 tygodni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia (termin wykonania prawa poboru). Zapisy Podstawowe i Dodatkowe są składane w tych samych terminach. Zapisy dla ich skuteczności winny być opłacone nie później niż do ostatniego dnia przyjmowania zapisów. Wysokością wpłaty jest iloczyn ww. ceny emisyjnej i liczby Akcji serii I objętych zapisem. Zapisy nieopłacone zostaną pominięte, zaś opłacone w części będą traktowane jako złożone do wysokości opłaconej, przy czym wpłata w pierwszej kolejności będzie zaliczana na Zapis Podstawowy. Niewykonane Jednostkowe Prawa Poboru wygasają, bez żadnych zobowiązań ze strony Spółki na rzecz akcjonariusza, który nie wykonał w całości lub w części prawa poboru.

7. Subskrybent przestaje być związany zapisem, jeżeli Spółka nie zgłosi emisji Akcji serii I do zarejestrowania w terminie do 30.04.2021 r.

8. Spółka ogłosi na stronie www Spółki wyniki przydziału nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu przydziału.

9. Szczegółowe zasady oferty oraz wzór formularza zapisu udostępnione są na stronie www Spółki.

Pliki do pobrania