REJESTR AKCJONARIUSZY

Nowe, wchodzące stopniowo w życie od 1 stycznia 2020 r., przepisy wprowadziły szereg zmian w funkcjonowaniu spółek akcyjnych rynku niepublicznego (Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, dalej jako „Ustawa”). Od 1 marca 2021 r. wszystkie dotychczas wystawione dokumenty akcji Spółki DAS Najlepsze z Polski S.A. (dalej jako „Spółka”) z mocy ustawy utracą swoją moc prawną, a prawa wynikające z akcji będą podlegały ujawnieniu w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez Trigon Dom Maklerski S.A. (dalej jako „Dom Maklerski”), wybrany przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Ogólne informacje na temat rejestru akcjonariuszy oraz zmian wprowadzonych nowelizacją Kodeksu spółek handlowych zostały przedstawione na stronie podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki: https://rejestr.akcjonariuszy.pl/

Od 1 marca 2021 roku moc prawną uzyskają wpisy w rejestrze akcjonariuszy, natomiast moc dokumentów akcji w formie papierowej wygaśnie. Zachowają one moc dowodową w zakresie wykazania uprawnień akcjonariusza względem spółki, ale tylko do 1 marca 2026 r.

Od 1 marca 2021 roku za akcjonariuszy w stosunku do spółki będą uważane jedynie osoby ujawnione
w rejestrze akcjonariuszy
.

Rejestr akcjonariuszy będzie jawny dla wszystkich akcjonariuszy w nim zapisanych oraz dla Spółki.
Rejestr akcjonariuszy będzie zawierał szereg informacji dotyczących akcjonariuszy, w tym nazwisko i imię albo firmę akcjonariusza, adres jego zamieszkania /siedziby, albo inny adres do doręczeń, a także adres poczty elektronicznej (jeżeli akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację drogą mailową).

Zgodnie z Art. 16 Ustawy Spółka jest zobowiązana do pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji https://das-nzp.pl/strefa-inwestora/ Akcjonariusz oddając dokumenty akcji Spółce, otrzymuje pokwitowanie.

UJAWNIENIE W REJESTRZE AKCJONARIUSZY

Czynności konieczne do ujawnienia się w rejestrze akcjonariuszy należy podjąć do 31 stycznia 2021 r., jeżeli chcą Państwo korzystać w pełni z praw akcjonariusza (np. brać udział w walnym zgromadzeniu czy dokonywać zmian własności).

AKCJONARIUSZE INDYWIDULANI, KTÓRYCH AKCJE ZNAJDUJĄ SIĘ W DEPOZYCIE TRIGON DOMU MAKLERSKIEGO

Należące do Państwa dokumenty akcji na okaziciela Spółki DAS Najlepsze z Polski S.A. znajdują się w Depozycie Trigon Domu Maklerskiego S.A., w związku z tym ujawnienie się w rejestrze akcjonariuszy dokonuje się przy udziale Trigon Domu Maklerskiego S.A.

Trigon Dom Maklerski S.A. wdrożył nowy sposób komunikacji z Klientem za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość. Korzystając
z e-Platformy akcjonariusze, będą mogli odpowiedzieć na wezwanie Spółki i ujawnić swoje dane w rejestrze akcjonariuszy.

Aby potwierdzić swoje dane, złożyć dyspozycję ujawnienia danych w rejestrze akcjonariuszy Spółki oraz pobrać pokwitowanie złożenia akcji Spółce
(z jednoczesnym pozostawieniem ich w depozycie Domu Maklerskiego) prosimy o zalogowanie się na stronie internetowej Domu Maklerskiego pod adresem https://ep.trigon.pl z użyciem następujących danych identyfikacyjnych:

numer NIP Spółki, imię, nazwisko, numer Pesel akcjonariusza oraz liczba posiadanych akcji Spółki.

Logowanie do e-Platformy będzie możliwe od 7 grudnia 2020 r.

Akcjonariusze powinni zalogować się do e-Platformy w terminie pozwalającym Spółce i Domowi Maklerskiemu na ich ujawnienie w rejestrze akcjonariuszy począwszy od 1 marca 2021 r. Z związku z powyższym Akcjonariusze, czynności konieczne do ujawnienia się w rejestrze akcjonariuszy powinni podjąć do 10 lutego 2021 r. Wówczas, od 1 marca 2021 r. będą w pełni korzystać z praw akcjonariusza.

W przypadku problemów z zalogowaniem prosimy o kontakt mailowy rejestr.akcjonariuszy@trigon.pl

AKCJONARIUSZE INDYWIDULANI, KTÓRYCH AKCJE ZNAJDUJĄ SIĘ POZA DEPOZYTEM TRIGON DOMU MAKLERSKIEGO

Zarząd DAS Najlepsze z Polski S.A. (“Spółka”) wzywa do złożenia dokumentów akcji Spółki w związku z przygotowywanym otwarciem rejestru akcjonariuszy (art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Ksh – Dz. U. z 2019 r., poz. 1798).

Dokumenty akcji winny zostać złożone w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Puławska 145. Z uwagi na stan epidemii uprasza się o umówienie terminu drogą mailową na adres: inwestor@das-nzp.pl. Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki rejestr akcjonariuszy będzie prowadzony w Trigon Domu Maklerskim S.A. z s. w Krakowie. Akcje zdeponowane w Trigon DM SA mogą być złożone w Spółce za pośrednictwem tego Domu Maklerskiego. Szczegółowe informacje na stronie: https://das-nzp.pl/strefa-inwestora.

Wezwanie jest wezwaniem piątym i ostatnim.

W przypadku złożenia wszystkich dokumentów akcji kolejne wezwania nie będą kierowane.

Współwłaściciele  akcji oraz spadkobiercy proszeni są o kontakt z Trigon Domem Maklerskim S.A. dzwoniąc do

Call Center tel.: 801 292 292, +48 126 292 292, +48 123 748 748 (opłata zgodnie z taryfą operatora) w dni robocze w godz. 10:00 – 16:00.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i został sporządzony wg stanu prawnego na 1 września 2020 r. , nie można wykluczyć zmiany tego stanu w terminie późniejszym. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego ani porady inwestycyjnej, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Akcjonariusz powinien podjąć decyzję samodzielnie lub z pomocą wybranego przez siebie doradcy. Niniejszy materiał nie stanowi również: oferty
w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani podstawy do zawarcia innej umowy lub powstania innego zobowiązania.
Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki powyższe informacje zostaną wykorzystane, w tym za żadne zachowania podjęte w ich następstwie ani skutki takich zachowań.