Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A. odbyło się 16 lutego roku
o godzinie 12.00 w siedzibie spółki w Warszawie przy ulicy Bukowińskiej 24A/157.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Prezes Zarządu Krzysztof i przedstawił następujący
porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej
    przez Walne Zgromadzenie.
  5. Wybór komisji skrutacyjnej.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu.
  7. Zamknięcie obrad.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało jednogłośnie Pana Krzysztofa Pachoła na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Podstawa prawna: Uchwała nr 1 z dnia 16 lutego 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
DAS Najlepsze z Polski S. A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia podjęta w głosowaniu tajnym większością 8.349.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 83,49% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.349.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 83,49% kapitału zakładowego.

Po sporządzeniu listy obecności, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, iż (a) Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych poprzez opublikowanie w dniu 21 stycznia 2015 roku
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 13/2015 (4644), poz. 719, ogłoszenia zawierającego datę, godzinę i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad; (b) zgodnie z podpisaną listą obecności
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 8.350.000 głosów i tyle samo akcji, co stanowi 83,50% całego kapitału zakładowego spółki i 99,86 % kapitału zakładowego uprawnionego do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
w dniu 16 lutego 2014 roku,(c) w Walnym Zgromadzeniu biorą udział akcjonariusze spełniający przesłanki art. 460 Kodeksu spółek handlowych.

W związku z powyższym Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał.

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło porządek obrad.
Podstawa prawna: Uchwała nr 2 z dnia 16 lutego 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
DAS Najlepsze z Polski S. A. w sprawie przyjęcia porządku obrad
podjęta w głosowaniu jawnym większością 8.350.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 83,50% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.350.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 83,50% kapitału zakładowego.

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały dotyczącej uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Podstawa prawna: Uchwała nr 3 z dnia 16 lutego 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
DAS Najlepsze z Polski S. A. w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej
przez Walne Zgromadzenie podjęta w głosowaniu jawnym większością 8.350.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 83,50% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.350.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 83,50% kapitału zakładowego.

Wobec powyższego, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.

Po zgłoszeniu kandydatury Pani Karoliny Milczarek i Pani Jolanty Rajeckiej do Komisji Skrutacyjnej, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało jednogłośnie Komisję Skrutacyjną w składzie: Karolina Milczarek, Jolanta Rajecka.
Podstawa prawna: Uchwała nr 4 z dnia 16 lutego 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
DAS Najlepsze z Polski S. A. w sprawie  wyboru Komisji Skrutacyjnej podjęta w głosowaniu jawnym większością 8.350.000 głosów
z takiej samej ilości akcji, co stanowi 83,50% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.350.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 83,50% kapitału zakładowego.

Następnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało na Prezesa Zarządu Pana Mariusza Grajda oraz Panów Arkadiusza Karolaka
i Krzysztofa Pachoła na Członków Zarządu.

Podstawa prawna: Uchwała nr 5 z dnia 16 lutego 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
DAS Najlepsze z Polski S. A. w sprawie powołania Pana Arkadiusza Karolaka na Członka Zarządu podjęta
w głosowaniu tajnym większością 8.349.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 83.49% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.349.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji,
co stanowi 83,49% kapitału zakładowego.

Podstawa prawna: Uchwała nr 6 z dnia 16 lutego 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
DAS Najlepsze z Polski S. A. w sprawie powołania Pana Krzysztofa Pachoła na Członka Zarządu podjęta
w głosowaniu tajnym większością 8.349.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 83.49% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.349.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji,
co stanowi 83,49% kapitału zakładowego.

Podstawa prawna: Uchwała nr 7 z dnia 16 lutego 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
DAS Najlepsze z Polski S. A. w sprawie powołania Pana Mariusza Grajda na Prezesa Zarządu podjęta
w głosowaniu tajnym większością 8.349.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 83.49% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.349.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji,
co stanowi 83,49% kapitału zakładowego.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 16 lutego 2015 roku.

(Pobierz Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 lutego 2015)