Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A. odbyło się 24 listopada 2014 roku
o godzinie 12.00 w siedzibie spółki w Warszawie przy ulicy Bukowińskiej 24A/157.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Członek Rady Nadzorczej Grzegorz Kowalski i przedstawił następujący
porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej
  przez Walne Zgromadzenie.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały o podziale zysku za ubiegły rok obrotowy 2013.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013.
 8. Zamknięcie obrad.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało jednogłośnie Pana Arkadiusza Karolaka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Podstawa prawna: Uchwała nr 1 z dnia 24 listopada 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
DAS Najlepsze z Polski S. A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia podjęta w głosowaniu tajnym większością 8.519.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 85,19% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.519.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 85,19% kapitału zakładowego.

Po sporządzeniu listy obecności, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, iż (a) Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych poprzez opublikowanie w dniu 29 października 2014 roku
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 210/2014 (4589), poz. 14580 ogłoszenia zawierającego datę, godzinę i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad; (b) zgodnie z podpisaną listą obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 8.570.500 głosów i tyle samo akcji, co stanowi 85,705% całego kapitału zakładowego spółki i 85,705 % kapitału zakładowego uprawnionego do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 listopada 2014 roku,(c) w Walnym Zgromadzeniu biorą udział akcjonariusze spełniający przesłanki art. 460 Kodeksu spółek handlowych.

W związku z powyższym Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał.

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały dotyczącej uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Podstawa prawna: Uchwała nr 2 z dnia 24 listopada 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
DAS Najlepsze z Polski S. A. w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej
przez Walne Zgromadzenie podjęta w głosowaniu jawnym większością 8.519.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 85,19% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.519.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 85,19% kapitału zakładowego.

Wobec powyższego, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.

Po zgłoszeniu kandydatury Pani Karoliny Milczarek i Pani Jolanty Rajeckiej do Komisji Skrutacyjnej, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało jednogłośnie Komisję Skrutacyjną w składzie: Karolina Milczarek, Jolanta Rajecka.
Podstawa prawna: Uchwała nr 3 z dnia 24 listopada 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
DAS Najlepsze z Polski S. A. w sprawie  wyboru Komisji Skrutacyjnej podjęta w głosowaniu jawnym większością 8.519.000 głosów
z takiej samej ilości akcji, co stanowi 85,19% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.519.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 85,19% kapitału zakładowego.

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło porządek obrad.
Podstawa prawna: Uchwała nr 4 z dnia 24 listopada 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
DAS Najlepsze z Polski S. A. w sprawie przyjęcia porządku obrad
podjęta w głosowaniu jawnym większością 8.519.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 85,19% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.519.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 85,19% kapitału zakładowego.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego projektu uchwały w sprawie podziału zysku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło zysk netto za rok 2013 w kwocie 1.810.653,20 złotych na:

 1. Wypłatę dywidendy akcjonariuszom w kwocie 1.000.000,00 złotych,
 2. Kapitał zapasowy w kwocie 810.653,20 złotych.

Podstawa prawna: Uchwała nr 5 z dnia 24 listopada 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
DAS Najlepsze z Polski S. A. w sprawie  podziału zysku
podjęta w głosowaniu jawnym większością 8.415.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 84,15% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i 104.000 głosów wstrzymujących się, co stanowi 1,04% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 8.519.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 85,19% kapitału zakładowego.

Następnie Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy udzieliło Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013.
Podstawa prawna: Uchwała nr 6 z dnia 24 listopada 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
DAS Najlepsze z Polski S. A. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Arkadiuszowi Karolakowi podjęta
w głosowaniu tajnym większością 8.570.500 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 85,705% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.570.500 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji,
co stanowi 85,705% kapitału zakładowego.

Podstawa prawna: Uchwała nr 7 z dnia 24 listopada 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
DAS Najlepsze z Polski S. A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Pachołowi podjęta
w głosowaniu tajnym większością 8.519.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 85,19% kapitału zakładowego, przy 51.500 głosach przeciwnych, co stanowi 0,515% kapitału zapasowego i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.570.500 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 85,705% kapitału zakładowego.

Podstawa prawna: Uchwała nr 8 z dnia 24 listopada 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
DAS Najlepsze z Polski S. A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Kowalskiemu podjęta w głosowaniu tajnym większością 8.389.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 83,89% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwnych i 155.500 głosach wstrzymujących się, co stanowi 1,555% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 8.544.500 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 85,445% kapitału zakładowego.

Podstawa prawna: Uchwała nr 9 z dnia 24 listopada 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
DAS Najlepsze z Polski S. A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Luigi Villani podjęta w głosowaniu tajnym większością 8.466.500 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 84,665% kapitału zakładowego, przy 104.000 głosów przeciwnych, co stanowi 1,04% kapitału zakładowego i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.570.500 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 85,705% kapitału zakładowego.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 24 listopada 2014.

(Pobierz Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 listopada 2014 roku)