II część Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A. odbyła się 14 lipca 2014 roku
o godzinie 12.00 w siedzibie spółki w Warszawie przy ulicy Bukowińskiej 24A/157.

Po sporządzeniu listy obecności, Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, iż (a) na II części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest reprezentowane 8.313.000 głosów i tyle samo akcji, co stanowi 83,13% całego kapitału zakładowego spółki i 83,13 % kapitału zakładowego uprawnionego do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 8 lipca 2014 roku,(b) w Walnym Zgromadzeniu biorą udział akcjonariusze spełniający przesłanki art. 460 Kodeksu spółek handlowych.

W związku z powyższym Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie nadal jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał.

Przedmiotem II części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z porządkiem obrad jest:

 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania Zarządu z działalności spółki DAS Najlepsze z Polski Sp. z o. o.
  za okres od 1 stycznia 2013 roku do 26 lutego 2013 roku.
 2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania finansowego spółki DAS Najlepsze z Polski Sp. z o. o.
  za okres od 1 stycznia 2013 roku do 26 lutego 2013 roku.
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania Zarządu z działalności spółki DAS Najlepsze z Polski S. A.
  za okres od 27 lutego 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania finansowego spółki DAS Najlepsze z Polski S. A.
  za okres od 27 lutego 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu.
 6. Zamknięcie obrad.

Następnie Prezes Zarządu Arkadiusz Karolak przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności spółki DAS Najlepsze z Polski
Sp. z o. o. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 26 lutego 2013 roku.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki DAS Najlepsze z Polski Sp. z o. o. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 26 lutego 2013 roku. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Podstawa prawna: Uchwała nr 6 z dnia 14 lipca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 8 lipca 2014 roku Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki DAS Najlepsze z Polski Sp. z o. o. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 26 lutego 2013 roku podjęta w głosowaniu jawnym większością 8.313.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 83,13% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.313.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 83,13% kapitału zakładowego.

Prezes Zarządu Arkadiusz Karolak przedstawił sprawozdanie finansowe spółki DAS Najlepsze z Polski Sp. z o. o. za okres
od 1 stycznia 2013 roku do 26 lutego 2013 roku, na które składają się:

 • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 • Bilans sporządzony na dzień 26 lutego 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową
  w kwocie 7.407.843,52 zł,
 • Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 26 lutego 2013 roku, wykazujący zysk netto
  w kwocie 364.414,68 zł,
 • Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki DAS Najlepsze z Polski Sp. z o. o. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 26 lutego 2013 roku. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Podstawa prawna: Uchwała nr 7 z dnia 14 lipca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 8 lipca 2014 roku Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A. w sprawie  przyjęcia sprawozdania finansowego spółki DAS Najlepsze z Polski Sp. z o. o. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 26 lutego 2013 roku podjęta w głosowaniu jawnym większością 8.313.000 głosów
z takiej samej ilości akcji, co stanowi 83,13% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.313.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 83,13% kapitału zakładowego.

Następnie Prezes Zarządu Arkadiusz Karolak przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności spółki DAS Najlepsze z Polski S. A.
za okres od 27 lutego 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki DAS Najlepsze z Polski S. A. za okres od 27 lutego 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Podstawa prawna: Uchwała nr 8 z dnia 14 lipca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 8 lipca 2014 roku Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki DAS Najlepsze z Polski S. A. za okres od 27 lutego 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku podjęta w głosowaniu jawnym większością 8.313.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 83,13% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.313.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 83,13% kapitału zakładowego.

Prezes Zarządu Arkadiusz Karolak przedstawił sprawozdanie finansowe spółki DAS Najlepsze z Polski S. A. za okres od 27 lutego 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, na które składają się:

 • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 • Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową
  w kwocie 9.897.831,98 zł,
 • Rachunek zysków i strat za okres od dnia 27 lutego 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto
  w kwocie 1.446.238,52 zł,
 • Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki DAS Najlepsze z Polski S. A. za okres od 27 lutego 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Podstawa prawna: Uchwała nr 9 z dnia 14 lipca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 8 lipca 2014 roku Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego spółki DAS Najlepsze z Polski
S. A. za okres od 27 lutego 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku podjęta w głosowaniu jawnym większością 8.313.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 83,13% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.313.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 83,13% kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił informację, iż zgodnie z art. 369 §4 Kodeksu spółek handlowych
i §15 pkt 3 Statutu Spółki, w dniu 8 lipca 2014 roku, a więc w dniu odbycia się Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, wygasają mandaty obecnych Członków Zarządu.

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził zgłaszanie kandydatur do składu Zarządu spółki DAS Najlepsze z Polski S. A. Pełnomocnik akcjonariusza GV Poughkeepsie Company Ltd. Bartosz Sztajerwald zgłosił kandydaturę Krzysztofa Pachoła do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz kandydaturę Arkadiusza Karolaka do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Krzysztofa Pachoła na Prezesa Zarządu na okres nowej kadencji oraz powołało Arkadiusza Karolaka na Wiceprezesa Zarządu na okres nowej kadencji.

Podstawa prawna: Uchwała nr 10 z dnia 14 lipca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 8 lipca 2014 roku Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A. w sprawie przyjęcia zmian w składzie Zarządu podjęta w głosowaniu tajnym większością 8.313.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 83,13% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.313.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 83,13% kapitału zakładowego.
Podstawa prawna: Uchwała nr 11 z dnia 14 lipca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 8 lipca 2014 roku Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A. w sprawie przyjęcia zmian w składzie Zarządu podjęta w głosowaniu tajnym większością 8.313.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 83,13% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.313.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 83,13% kapitału zakładowego.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zamknął Zwyczajne
Walne Zgromadzenie.

 

(Pobierz Protokół z II części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 lipca 2014 roku)