Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A. odbyło się 8 lipca 2014 roku o godzinie 12.00
w siedzibie spółki w Warszawie przy ulicy Bukowińskiej 24A/157.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Prezes Zarządu Arkadiusz Karolak i przedstawił następujący
porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej
  przez Walne Zgromadzenie.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania Zarządu z działalności spółki DAS Najlepsze z Polski Sp. z o. o.
  za okres od 1 stycznia 2013 roku do 26 lutego 2013 roku.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania finansowego spółki DAS Najlepsze z Polski Sp. z o. o.
  za okres od 1 stycznia 2013 roku do 26 lutego 2013 roku.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania Zarządu z działalności spółki DAS Najlepsze z Polski S. A.
  za okres od 27 lutego 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania finansowego spółki DAS Najlepsze z Polski S. A.
  za okres od 27 lutego 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu.
 11. Zamknięcie obrad.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało jednogłośnie Pana Arkadiusza Karolaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Podstawa prawna: Uchwała nr 1 z dnia 8 lipca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
DAS Najlepsze z Polski S. A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia podjęta w głosowaniu tajnym większością 8.313.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 83,13% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.313.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 83,13% kapitału zakładowego.

Po sporządzeniu listy obecności, Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, iż (a) Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych poprzez opublikowanie w dniu 13 czerwca 2014 roku
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 114/2014 (4493), poz. 7851 ogłoszenia zawierającego datę, godzinę i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad; (b) zgodnie z podpisaną listą obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 8.364.500 głosów i tyle samo akcji, co stanowi 83,645% całego kapitału zakładowego spółki i 83,645 % kapitału zakładowego uprawnionego do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 lipca 2014 roku,(c) w Walnym Zgromadzeniu biorą udział akcjonariusze spełniający przesłanki art. 460 Kodeksu spółek handlowych.

W związku z powyższym Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał.

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały dotyczącej uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Podstawa prawna: Uchwała nr 2 z dnia 8 lipca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
DAS Najlepsze z Polski S. A. w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej
przez Walne Zgromadzenie podjęta w głosowaniu jawnym większością 8.313.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 83,13% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.313.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 83,13% kapitału zakładowego. Akcjonariusz Wojciech Radomski, posiadający 51.500 głosów, nie wziął udziału w głosowaniu.

Wobec powyższego, Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.

Po zgłoszeniu kandydatury Pani Karoliny Domańskiej i Pani Jolanty Rajeckiej do Komisji Skrutacyjnej, Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało jednogłośnie Komisję Skrutacyjną w składzie: Karolina Domańska, Jolanta Rajecka.
Podstawa prawna: Uchwała nr 3 z dnia 8 lipca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A. w sprawie  wyboru Komisji Skrutacyjnej podjęta w głosowaniu jawnym większością 8.313.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 83,13% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.313.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 83,13% kapitału zakładowego. Akcjonariusz Wojciech Radomski, posiadający 51.500 głosów, nie wziął udziału w głosowaniu.

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło porządek obrad.
Podstawa prawna: Uchwała nr 4 z dnia 8 lipca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A. w sprawie przyjęcia porządku obrad podjęta w głosowaniu jawnym większością 8.313.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 83,13% kapitału zakładowego, przy 51.500 głosów przeciwnych z takiej samej ilości akcji i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.364.500 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 83,645% kapitału zakładowego.

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w związku z brakiem opinii audytora, co do sprawozdania finansowego Spółki, zgłosił wniosek formalny o zarządzenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 14 lipca 2014r.
do godziny 12.00.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło jednogłośnie wniosek formalny.
Podstawa prawna: Uchwała nr 5 z dnia 8 lipca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
DAS Najlepsze z Polski S. A. w sprawie  zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia
podjęta w głosowaniu jawnym większością 8.313.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 83,13% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko
i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.313.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 83,13% kapitału zakładowego.

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zamknął I część Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 8 lipca 2014.

Zgodnie z Uchwałą nr 5 z dnia 8 lipca 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
DAS Najlepsze z Polski S. A. w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie DAS Najlepsze z Polski S. A. postanowiło zarządzić przerwę w obradach niniejszego Zgromadzenia
w terminie do dnia 14 lipca 2013 roku do godziny 12.00.

 

(Pobierz Protokół z I części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 8 lipca 2014 roku)