Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A. odbyło się 23 maja 2014 roku
o godzinie 15.00 w siedzibie spółki w Warszawie przy ulicy Bukowińskiej 24A/157.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył pełnomocnik spółki GV Poughkeepsie Company Ltd. posiadającej 8209000 akcji spółki DAS Najlepsze z Polski S. A. – Bartosz Sztajerwald i przedstawił następujący porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej
przez Walne Zgromadzenie.
4.    Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.    Przyjęcie porządku obrad.
6.    Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7.    Zamknięcie obrad.

Akcjonariusz Wojciech Radomski będący także Członkiem Rady Nadzorczej zgłosił wniosek o poszerzenie porządku obrad
o Jego oświadczenie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółki
DAS Najlepsze z Polski Spółka Akcyjna. Bartosz Sztajerwald oświadczył, że w związku z tym, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nie ma reprezentowanego 100% kapitału zakładowego, nie można rozszerzać porządku obrad.

Walne Zgromadzenie wybrało jednogłośnie Pana Bartosza Sztajerwalda na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Podstawa prawna: Uchwała nr 1 z dnia 23 maja 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DAS Najlepsze z Polski Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia podjęta w głosowaniu tajnym większością 8.424.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 84,24% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.424.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 84,24% kapitału zakładowego.

Po sporządzeniu listy obecności, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, iż (a) Walne
Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych poprzez opublikowanie w dniu
30 kwietnia 2014 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 83/2014 (4462), poz. 5278 ogłoszenia zawierającego datę, godzinę i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad; (b) zgodnie z podpisaną listą obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 8.434.000 głosów i tyle samo akcji, co stanowi 84,34% całego kapitału zakładowego spółki i 84,34 % kapitału zakładowego uprawnionego do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 maja 2014 roku,(c) w Walnym Zgromadzeniu biorą udział akcjonariusze spełniający przesłanki
art. 460 Kodeksu spółek handlowych.

W związku z powyższym Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie
zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał.

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyliło tajność głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Podstawa prawna: Uchwała nr 2 z dnia 23 maja 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DAS Najlepsze z Polski Spółka Akcyjna w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie podjęta w głosowaniu jawnym większością 8.434.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 84,34% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.434.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 84,34% kapitału zakładowego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DAS Najlepsze z Polski S. A. wybrało Komisję Skrutacyjną w składzie: Karolina Domańska, Jolanta Rajecka.
Podstawa prawna: Uchwała nr 3 z dnia 23 maja 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DAS Najlepsze z Polski Spółka Akcyjna w sprawie w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej podjęta w głosowaniu jawnym większością 8.434.000 głosów
z takiej samej ilości akcji, co stanowi 84,34% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.434.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 84,34% kapitału zakładowego

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki DAS Najlepsze z Polski odwołując Pana Wojciecha Radomskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej (zgodnie z Uchwałą nr 4), odwołując Pana Piotra Stopczyka z funkcji członka Rady Nadzorczej (zgodnie z Uchwałą nr 5), oraz powołując Pana Andrzeja Klimiuka na członka Rady Nadzorczej (zgodnie z Uchwałą nr 6).
Podstawa prawna: Uchwała nr 4 z dnia 23 maja 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DAS Najlepsze z Polski Spółka Akcyjna w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej podjęta w głosowaniu tajnym większością 8.434.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 84,34% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.434.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 84,34% kapitału zakładowego.
Podstawa prawna: Uchwała nr 5 z dnia 23 maja 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DAS Najlepsze z Polski Spółka Akcyjna w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej podjęta w głosowaniu tajnym większością 8.382.500 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 83,825% kapitału zakładowego, przy 51.500 głosów przeciwko, co stanowi 0,515% kapitału zakładowego i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.434.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 84,34% kapitału zakładowego.
Podstawa prawna: Uchwała nr 6 z dnia 23 maja 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DAS Najlepsze z Polski Spółka Akcyjna w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej podjęta w głosowaniu tajnym większością 8.434.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 84,34% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 8.434.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 84,34% kapitału zakładowego.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

 

(Pobierz Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 maja 2014 roku)