Zgodnie z Uchwałą nr 16 z dnia 3 lipca 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
DAS Najlepsze z Polski S. A. w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, II część Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A. odbyła się w dniu 31 lipca 2013 roku o godzinie 18.00
w Centrum Konferencyjnym „Myślnik” w Warszawie przy ulicy Powsińskiej 64A.

II część Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Arkadiusz Karolak oświadczając,
że niniejsza część Walnego Zgromadzenia jest kontynuacją zwołanego przez Zarząd DAS Najlepsze z Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 3 lipca 2013 roku na godzinę 18.00 do Centrum Konferencyjnego „Myślnik” w Warszawie przy ulicy Powsińskiej numer 64A w Warszawie, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej Spółki.

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu oświadczył, że:
- na II części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest reprezentowane 8.585.500 głosów i 8.585.500 akcji, co stanowi 85,855% całego kapitału zakładowego Spółki i 85,855% kapitału zakładowego uprawnionego do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 3 lipca 2013 roku,
- w Walnym Zgromadzeniu biorą udział akcjonariusze spełniający przesłanki art. 406 Kodeksu spółek handlowych.

W związku z powyższym Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie nadal jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał.     

Przedmiotem II części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z porządkiem obrad zmodyfikowanym przyjętym wnioskiem formalnym o zmianę w porządku obrad poprzez przeniesienie punktów 8, 9 oraz 11, 12 i 13 do rozpatrzenia po punkcie 22 porządku obrad oraz podjętymi dotychczas uchwałami, jest:
1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012.
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012.
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2012 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu.
6. Zamknięcie obrad.

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zgłosił wniosek formalny o podjęcie Uchwały nr 17 w sprawie zaniechania rozpatrywania spraw umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które miały by przedmiotem obrad po przerwie, to jest:
a) Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012.
b) Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012.
c) Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2012 r.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powodem złożenia przedmiotowego wniosku jest nie zakończenie do dnia 31 lipca 2013 roku procesu badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.

Arkadiusz Karolak jako Prezes Zarządu oświadczył, że zamiarem Zarządu jest zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem obrad będą powyższe uchwały niezwłocznie po zakończeniu prac związanych z badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie nad uchwałą.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Podstawa prawna Uchwała nr 17 z dnia 31 lipca 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 3 lipca 2013 roku spółki DAS Najlepsze z Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zaniechania rozpatrywania spraw umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (Załącznik 15) podjęta w głosowaniu jawnym większością 8.585.500 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 85,855% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących. Ogółem oddano 8.585.500 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 85,855% kapitału zakładowego.            

Prezes Zarządu Arkadiusz Karolak omówił zmiany dotyczące składu Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki.   

W tym miejscu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że do obecnych na tym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dołączył Tomasz Brocki posiadający 51500 akcji, wobec czego na Walnym Zgromadzeniu obecnych jest 8.637.000 głosów i tyleż akcji, co stanowi 86,370% całego kapitału zakładowego Spółki.

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałami w sprawie zmian
w składzie Rady Nadzorczej obejmujące:

  1. Odwołanie Pana Krystiana Zatorskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej
  2. Przyjęcie rezygnacji Pani Iwony Skarżyńskiej z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

Uchwały zostały podjęte jednogłośnie.
Podstawa prawna: Uchwała nr 18 z dnia 31 lipca 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 3 lipca 2013 roku spółki DAS Najlepsze z Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej (Załącznik nr 16) podjęta w głosowaniu tajnym większością 8.585.500 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 85,855% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących. Ogółem oddano 8.585.500 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 85,855% kapitału zakładowego.
Podstawa prawna: Uchwała nr 19 z dnia 31 lipca 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 3 lipca 2013 roku spółki DAS Najlepsze z Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej (Załącznik nr 17) podjęta w głosowaniu tajnym większością 8.585.500 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 85,855% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących. Ogółem oddano 8.585.500 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 85,855% kapitału zakładowego.

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził zgłaszanie kandydatur do składu Rady Nadzorczej.      

Pełnomocnik akcjonariusza Mirosława Waśkiewicza, Jolanta Rajecka zgłosiła kandydaturę Wojciecha Radomskiego,
który oświadczył iż wyraża zgodę na kandydowanie.         
Pełnomocnik akcjonariusza GV Poughkeepsie Company Ltd. Bartosz Sztajerwald zgłosił kandydaturę Zbigniewa Pachoł, oświadczając iż Zbigniew Pachoł wyraził zgodę na kandydowanie.       
Akcjonariusz Wojciech Radomski zgłosił kandydatury Piotra Stopczyka i Grzegorza Kowalskiego, oświadczając, iż wyżej wymienieni wyrazili zgodę na kandydowanie.            

Prezes Zarządu Arkadiusz Karolak oświadczył, iż Grzegorz Kowalski złożył w dniu 28 czerwca 2013 roku rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu.      

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad następującymi uchwałami
w sprawie:             

  1. Powołania Pana Wojciecha Radomskiego na członka Rady Nadzorczej
  2. Powołania Pana Zbigniewa Pachoła na członka Rady Nadzorczej
  3. Powołania Pana Grzegorza Kowalskiego na członka Rady Nadzorczej
  4. Powołania Pana Piotra Stopczyka na członka Rady Nadzorczej

Uchwały zostały podjęte jednogłośnie.
Podstawa prawna: Uchwała nr 20 z dnia 31 lipca 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 3 lipca 2013 roku spółki DAS Najlepsze z Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej (Załącznik nr 18) podjęta w głosowaniu tajnym większością 8.637.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 86,370% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących. Ogółem oddano 8.637.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 86,370% kapitału zakładowego. 
Podstawa prawna: Uchwała nr 21 z dnia 31 lipca 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 3 lipca 2013 roku spółki DAS Najlepsze z Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej (Załącznik nr 19) podjęta w głosowaniu tajnym większością 8.637.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 86,370% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących. Ogółem oddano 8.637.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 86,370% kapitału zakładowego. 
Podstawa prawna: Uchwała nr 22 z dnia 31 lipca 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 3 lipca 2013 roku spółki DAS Najlepsze z Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej (Załącznik nr 20) podjęta w głosowaniu tajnym większością 8.637.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 86,370% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących. Ogółem oddano 8.637.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 86,370% kapitału zakładowego. 
Podstawa prawna: Uchwała nr 23 z dnia 31 lipca 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 3 lipca 2013 roku spółki DAS Najlepsze z Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej (Załącznik nr 21) podjęta w głosowaniu tajnym większością 8.637.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 86,370% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących. Ogółem oddano 8.637.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 86,370% kapitału zakładowego. 

W tym miejscu głos zabrał Prezes Zarządu Arkadiusz Karolak, który omówił przyczyny zmian w Zarządzie Spółki.

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałami w sprawie zmian
w składzie Zarządu obejmujące:

  1. Odwołanie Pana Luigi Villani z funkcji członka Zarządu
  2. Powołanie Pana Krzysztofa Pachoła do Zarządu powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Uchwały zostały podjęte jednogłośnie.
Podstawa prawna: Uchwała nr 24 z dnia 31 lipca 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 3 lipca 2013 roku spółki DAS Najlepsze z Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmian w składzie Zarządu (Załącznik nr 22) podjęta w głosowaniu tajnym większością 8.637.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 86,370% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących. Ogółem oddano 8.637.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 86,370% kapitału zakładowego. 
Podstawa prawna: Uchwała nr 25 z dnia 31 lipca 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 3 lipca 2013 roku spółki DAS Najlepsze z Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmian w składzie Zarządu (Załącznik nr 23) podjęta w głosowaniu tajnym większością 8.637.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 86,370% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących. Ogółem oddano 8.637.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 86,370% kapitału zakładowego. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.               

 

(Pobierz Protokół z II części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 lipca 2013 roku)