Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A. odbyło się 3 lipca 2013 roku o godzinie 18.00
w Centrum Konferencyjnym „Myślnik” w Warszawie przy ulicy Powsińskiej 64A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył członek Zarządu Grzegorz Kowalski i przedstawił następujący
porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Akcjonariuszy.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności
  do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej
  przez Walne Zgromadzenie.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania Zarządu z działalności Spółki DAS Najlepsze z Polski Sp. z o. o.
  za ubiegły rok obrotowy 2012
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania finansowego Spółki DAS Najlepsze z Polski Sp. z o.o.
  za ubiegły rok obrotowy 2012
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
  za rok obrotowy 2012.
 10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za ubiegły rok obrotowy 2012.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2012 r.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu.
 14. Podjęcie uchwał w przedmiocie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 15. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii A do alternatywnego systemu obrotu
  na rynku NewConnect, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz ich dematerializacji.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego i ustalenia zasad przeprowadzenia
  przez Spółkę Emisji Kierowanej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C
  z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A oraz C do obrotu
  na rynku regulowanym, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 23. Zamknięcie obrad.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało jednogłośnie Pana Arkadiusza Karolaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Podstawa prawna: Uchwała nr 1 z dnia 3 lipca 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
DAS Najlepsze z Polski S. A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia podjęta w głosowaniu tajnym większością 9.062.500 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 90,625% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 9.062.500 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 90,625% kapitału zakładowego.

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały dotyczącej uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Podstawa prawna: Uchwała nr 2 z dnia 3 lipca 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
DAS Najlepsze z Polski S. A. w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej
przez Walne Zgromadzenie podjęta w głosowaniu jawnym większością 9.062.500 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 90,625% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 9.062.500 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 90,625% kapitału zakładowego.

Wobec powyższego, Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.

Po zgłoszeniu kandydatury Pani Karoliny Domańskiej i Pani Beaty Jaskulskiej do Komisji Skrutacyjnej, Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało jednogłośnie Komisję Skrutacyjną w składzie: Karolina Domańska, Beata Jaskulska.
Podstawa prawna: Uchwała nr 3 z dnia 3 lipca 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A. w sprawie  wyboru Komisji Skrutacyjnej podjęta w głosowaniu jawnym większością 9.062.500 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 90,625% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 9.062.500 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 90,625% kapitału zakładowego.

Prezes Zarządu Arkadiusz Karolak przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności spółki DAS Najlepsze z Polski Sp. z o. o.
za ubiegły rok obrotowy 2012 i zarządził głosowanie jawne nad uchwałą w sprawie jego zatwierdzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności spółki DAS Najlepsze z Polski Sp. z o. o.
za ubiegły rok obrotowy 2012.
Podstawa prawna: Uchwała nr 4 z dnia 3 lipca 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
DAS Najlepsze z Polski S. A. w sprawie  przyjęcia sprawozdania
Zarządu z działalności spółki DAS Najlepsze z Polski Sp. z o. o.
za ubiegły rok obrotowy 2012 podjęta w głosowaniu jawnym większością 9.006.500 głosów z takiej samej ilości akcji,
co stanowi 90,065% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i 56.000 głosach wstrzymujących się, co stanowi 0,56% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 9.062.500 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 90,625% kapitału zakładowego.

Prezes Zarządu Arkadiusz Karolak przedstawił sprawozdanie finansowe spółki DAS Najlepsze z Polski Sp. z o. o.
za ubiegły rok obrotowy 2012 i zarządził głosowanie jawne nad uchwałą w sprawie jego zatwierdzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe spółki DAS Najlepsze z Polski Sp. z o. o.
za ubiegły rok obrotowy 2012, na które składają się:

 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje
  sumę bilansową 7.332.359,03 zł,
 3. Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia do dni 31 grudnia 2012 roku, wskazujący zysk netto
  w kwocie 587.493,45 zł,
 4. Dodatkowe informację i wyjaśnienia.

Podstawa prawna: Uchwała nr 5 z dnia 3 lipca 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
DAS Najlepsze z Polski S. A. w sprawie  przyjęcia sprawozdania
finansowego spółki DAS Najlepsze z Polski Sp. z o. o. za ubiegły rok obrotowy 2012 podjęta w głosowaniu jawnym większością 9.006.500 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 90,065% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i 56.000 głosach wstrzymujących się, co stanowi 0,56% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 9.062.500 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 90,625% kapitału zakładowego.

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłosił wniosek formalny o zmianę w porządku obrad
poprzez przeniesienie punktów 8, 9 oraz 11, 12 i 13 do rozpatrzenia po punkcie 22 porządku obrad.

Wniosek został przyjęty w głosowaniu jawnym większością 9.062.500 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 90,625% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.Ogółem oddano 9.062.500 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 90,625% kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o podziale zysku
za ubiegły rok obrotowy 2012. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Podstawa prawna: Uchwała nr 6 z dnia 3 lipca 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
DAS Najlepsze z Polski S. A. w sprawie o podziale zysku za ubiegły rok obrotowy 2012 podjęta w głosowaniu jawnym większością 9.062.500 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 90,625% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 9.062.500 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 90,625% kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą w sprawie uchwalenia
Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Uchwała została zatwierdzona.
Podstawa prawna: Uchwała nr 7 z dnia 3 lipca 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
DAS Najlepsze z Polski S. A. w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia podjęta w głosowaniu jawnym większością 8.917.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 89,170% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i 145.500 głosach  wstrzymujących się, co stanowi 1,455% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 9.062.500 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 90,625% kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą w sprawie uchwalenia
Regulaminu Rady Nadzorczej. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Podstawa prawna: Uchwała nr 8 z dnia 3 lipca 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
DAS Najlepsze z Polski S. A. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej podjęta w głosowaniu jawnym większością 9.055.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 90,550% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku
głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 9.055.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 90,550% kapitału zakładowego.

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwał
do punktów 16-22 porządku obrad. Uchwały zostały przyjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Podstawa prawna: Uchwała nr 9 z dnia 3 lipca 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
DAS Najlepsze z Polski S. A. w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii A do alternatywnego systemu obrotu
na rynku NewConnect, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. oraz ich dematerializacji podjęta
w głosowaniu jawnym większością 9.055.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 90,550% kapitału zakładowego,
przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 9.055.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 90,550% kapitału zakładowego.

Podstawa prawna: Uchwała nr 10 z dnia 3 lipca 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
DAS Najlepsze z Polski S. A. w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego i ustalenia zasad przeprowadzenia
przez Spółkę Emisji Kierowanej podjęta w głosowaniu tajnym większością 8.990.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 89,900% kapitału zakładowego, przy braku głosów wstrzymujących się i 65.000 głosach przeciwko, co stanowi 0,65% kapitału zakładowego.  Ogółem oddano 9.055.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 90,550% kapitału zakładowego.

Podstawa prawna: Uchwała nr 11 z dnia 3 lipca 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
DAS Najlepsze z Polski S. A. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C podjęta w głosowaniu jawnym większością 9.055.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 90,550% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 9.055.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 90,550% kapitału zakładowego.

Podstawa prawna: Uchwała nr 12 z dnia 3 lipca 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
DAS Najlepsze z Polski S. A. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji, z wyłączeniem prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki podjęta w głosowaniu jawnym większością 9.055.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 90,550% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 9.055.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 90,550% kapitału zakładowego.

Podstawa prawna: Uchwała nr 13 z dnia 3 lipca 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
DAS Najlepsze z Polski S. A. w sprawie sporządzenia sprawozdań finansowych zgodnie z MSR  podjęta w głosowaniu jawnym większością 9.055.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 90,550% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko
i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 9.055.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 90,550% kapitału zakładowego.

Podstawa prawna: Uchwała nr 14 z dnia 3 lipca 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
DAS Najlepsze z Polski S. A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela
serii C z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki podjęta
w głosowaniu jawnym większością 9.055.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 90,550% kapitału zakładowego,
przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 9.055.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 90,550% kapitału zakładowego.

Podstawa prawna: Uchwała nr 15 z dnia 3 lipca 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
DAS Najlepsze z Polski S. A. w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A i C oraz praw
do akcji serii C (PDA) do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. podjęta
w głosowaniu jawnym większością 9.055.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 90,550% kapitału zakładowego,
przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 9.055.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 90,550% kapitału zakładowego.

Podstawa prawna: Uchwała nr 16 z dnia 3 lipca 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
DAS Najlepsze z Polski S. A. w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia podjęta w głosowaniu jawnym większością 9.055.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 90,550% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko
i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 9.055.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 90,550% kapitału zakładowego.

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zamknął I część Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 3 lipca 2013.

Zgodnie z Uchwałą nr 16 z dnia 3 lipca 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
DAS Najlepsze z Polski S. A. w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie DAS Najlepsze z Polski S. A. postanowiło zarządzić przerwę w obradach niniejszego Zgromadzenia
w terminie do dnia 31 lipca 2013 roku do godziny 18.00.

Powodem zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia jest brak zakończenia procesu konsolidacji
Bilansu za rok 2012 wraz z Rachunkiem Zysków i Strat.

 

(Pobierz Protokół z I części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 3 lipca 2013 roku)