§ 11 [Otwarcie Walnego Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

 1. Przy zastrzeżeniu postanowień ust. 2, posiedzenie Walnego Zgromadzenia Spółki otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  a pod jego nieobecność – Wiceprzewodniczący, który przewodniczy do czasu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W przypadku nieobecności Przewodniczącego bądź Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej uprawnienie,
  o którym mowa w zdaniu poprzedzającym przysługuje Prezesowi Zarządu Spółki lub osobie wyznaczonej przez Zarząd Spółki.
 2. Jeżeli Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez akcjonariuszy, Przewodniczącego Zgromadzenia wyznaczają ci akcjonariusze (art. 399 § 3 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych). W przypadku, gdy akcjonariusze zwołali Walne Zgromadzenie
  na podstawie upoważnienia sądu rejestrowego, Przewodniczącego tego Zgromadzenia wyznacza sąd rejestrowy (art. 400 § 3 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych).
 3. Powołany Przewodniczący przedstawia porządek obrad Walnego Zgromadzenia oraz wyznacza osoby dokonujące obliczeń głosów przed powołaniem Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia, o której mowa w § 12 niniejszego Regulaminu.
 4. Obrady odbywają się według przedstawionego porządku obrad.
 5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien zapewnić sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień
  przez uczestników Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący
  nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
 6. Do zadań Przewodniczącego Zgromadzenia należy w szczególności: udzielanie głosu, wydawanie zarządzeń porządkowych, czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad, zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań, rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych.
 7. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia powinna być sporządzona i wyłożona podczas obrad lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia zawierająca co najmniej następujące dane:
  1) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) każdego akcjonariusza, a jeżeli akcjonariusz jest reprezentowany przez przedstawiciela lub pełnomocnika, także jego imię i nazwisko, jak również nazwisko zastawnika lub użytkownika akcji uprawnionego
  do głosowania,
  2) liczbę akcji posiadanych przez akcjonariusza oraz liczbę przypadających na nie głosów,
  3) podpisy uczestników Walnego Zgromadzenia i Przewodniczącego, który w ten sposób potwierdza prawidłowość
  jej sporządzenia.
 8. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na danym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną z co najmniej trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. W przypadku, gdy w Zgromadzeniu uczestniczy mniej niż trzy osoby Przewodniczący Zgromadzenia nie dokonuje wyboru komisji, a lista obecności jest sprawdzana wspólnie
  przez Przewodniczącego i wnioskodawcę w obecności notariusza sporządzającego protokół Zgromadzenia.
 9. Walne Zgromadzenie Spółki jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statut Spółki stanowią inaczej.

§ 12 [Wybór komisji skrutacyjnej]

 1. Komisja Skrutacyjna przeprowadza głosowania i sporządza protokoły ustalające wyniki głosowań.
 2. Liczebność i skład Komisji ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie.
 3. Spośród członków Komisji wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.
 4. Osoby kandydujące do władz Spółki nie mogą być członkami Komisji. W razie wyrażenia przez członka Komisji zgody
  na kandydowanie do władz Spółki, jego mandat jako członka Komisji wygasa, a Przewodniczący zarządza głosowanie w sprawie uzupełnienia składu Komisji.
 5. Komisja zapewnia prawidłowy przebieg głosowania, nadzoruje obsługę głosowania, sprawdza i ustala wyniki głosowania
  oraz podaje je Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, a także wykonuje inne czynności związane z prowadzeniem głosowania.
 6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja niezwłocznie powiadamia Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz zgłasza wnioski co do dalszego postępowania.
 7. Dokumenty zawierające wyniki głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.