§ 10 [Forma uczestnictwa. Działanie przez pełnomocnika]

 1. Zgodnie z postanowieniami art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze Spółki mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki osobiście lub przez pełnomocników.
 2. Osoby prawne działają przez swoich przedstawicieli. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy
  z właściwych rejestrów wskazujące osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów lub legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w tym odpisie.
 3. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza (mocodawcy) na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
 4. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki i do wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.
 5. Pełnomocnik przedstawia (składa) pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej przy podpisywaniu listy obecności.
 6. Pełnomocnictwo udzielone w języku innym, niż język polski powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, a tłumaczenie to powinno zostać dołączone do pełnomocnictwa.
 7. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić pełną identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika, a także m.in. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 8. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zostać wysłane na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. najpóźniej
  do godziny, wskazanej w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki jako godzina rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo udzielane w postaci elektronicznej powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, jako załącznik (plik) w formacie PDF przesyłany na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
 9. Obligatoryjnie, wraz z pełnomocnictwem udzielanym w postaci elektronicznej należy przesłać na wskazany w ust. 8 adres e-mail, w formie pliku PDF, następujące dokumenty:
  a) dokumenty (skany), w sposób nie budzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, potwierdzające uprawnienie tego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
  b) dokument (skan) aktualnego odpisu z odpowiedniego rejestru, gdy pełnomocnictwo udzielane jest przez osobę prawną,
  a także dokument (skan) tłumaczenia takiego odpisu, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego, jeżeli odpis został wydany (wystawiony) w języku innym, niż język polski,
  c) dokument (skan) tłumaczenia pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 6, gdy pełnomocnictwo sporządzone jest w języku obcym,
  d) inne dokumenty pozwalające na weryfikację treści pełnomocnictwa, osób pełnomocnika i mocodawcy (akcjonariusza)
  oraz uprawnień do udzielenia pełnomocnictwa i udziału w Walnym zgromadzeniu.
 10. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
 11. Spółka każdorazowo udostępnia na stronie internetowej Spółki, o której mowa w § 8 ust. 1 niniejszego Regulaminu
  oraz w siedzibie Spółki formularze pozwalające akcjonariuszowi na wykonywanie przez pełnomocnika prawa głosu na danym Walnym Zgromadzeniu.
 12. Dokument pełnomocnictwa udzielonego na piśmie dołącza się do protokołu Walnego Zgromadzenia w oryginale. Dokument pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej dołącza się do Protokołu Walnego Zgromadzenia w formie wydruku wygenerowanego z pliku PDF, o którym mowa w ust. 8, zawierającego treść pełnomocnictwa.
 13. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, w tym działania określone w niniejszym paragrafie Regulaminu.
 14. Akcjonariusz Spółki może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim, a Spółką. W takim wypadku pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu, a akcjonariusz Spółki działający jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w zdaniu pierwszym, ma obowiązek ujawnić mocodawcy okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów i głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez mocodawcę. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
 15. Postanowienia niniejszego paragrafu Regulaminu stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.