§ 9 [Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki]

 1. Przy zastrzeżeniu postanowień ust. 2, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia („Dzień Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu”), a dzień ten jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
 2. Przy zastrzeżeniu postanowień ust. 1 oraz postanowień § 10, a także przy zastrzeżeniu występowania w Spółce danego rodzaju akcji lub innego tytułu uczestnictwa, z którego wynika prawo głosu, uprawnionymi do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki są:
  a) akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej co najmniej w Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
  b) akcjonariusze uprawnieni z akcji na okaziciela mających postać dokumentu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub w firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy
  o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia; w zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem Dnia Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
  c) akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, przy uwzględnieniu postanowień ust. 3;
  d) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
  e) członkowie organów Spółki, których mandaty wygasły przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym ma być udzielone absolutorium, o ile zgłoszą swoje żądanie Zarządowi Spółki najpóźniej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem;
  f) biegły rewident, jeżeli przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia mają być sprawy finansowe Spółki, a Zarząd Spółki uzna udział biegłego rewidenta w Walnym Zgromadzeniu Spółki za wskazany.
 3. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji
  na okaziciela, o którym mowa w ust. 2 lit. c) powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:
  a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
  b) liczbę akcji,
  c) rodzaj i kod akcji,
  d) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,
  e) wartość nominalną akcji,
  f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
  g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
  h) cel wystawienia zaświadczenia,
  i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
  j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
 4. W treści imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane
  na jego rachunku papierów wartościowych.
 5. Nieobecność członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia.
 6. Zarząd może zaprosić inne osoby, których udział w Walnym Zgromadzeniu jest uzasadniony.
 7. W przypadku nieobecności członka Rady Nadzorczej wyjaśnienia składa Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniona przez niego osoba.
 8. W przypadku nieobecności członka Zarządu wyjaśnienia składa Prezes Zarządu lub upoważniona przez niego osoba.
 9. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień
  i informacji dotyczących Spółki. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
 10. Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinny odbywać się przy uwzględnieniu właściwych przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie.
 11. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki ustala się, przy zastrzeżeniu występowania w Spółce danego rodzaju akcji lub innego tytułu uczestnictwa, z którego wynika prawo głosu, na podstawie:
  a) akcji zwykłych na okaziciela mających postać dokumentu złożonych w Spółce zgodnie z postanowieniami ust. 2 lit. b),
  b) wykazu sporządzonego przez przed podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi,
  c) zapisów w księdze akcyjnej Spółki, zgodnie z postanowieniami ust. 2 lit. a).
 12. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, zgodnie z dyspozycją art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki (tj. pod adresem siedziby Spółki) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Każdy akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów. Ponadto, akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Okazanie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki w lokalu Zarządu Spółki, odpłatne wydanie odpisu tej listy,
  jak również przesłanie przedmiotowej listy na adres poczty elektronicznej akcjonariusza Spółki wymaga uprzedniego potwierdzenia uprawnienia do skorzystania z przedmiotowego prawa lub do zgłoszenia przedmiotowego żądania.