§ 8 [Informacje i komunikacja dotycząca Walnych Zgromadzeń]

 1. Informacje dotyczące Walnych Zgromadzeń Spółki udostępniane są na stronie internetowej Spółki, pod adresem: http://www.das-nzp.pl/.
 2. Wszelka komunikacja elektroniczna dotycząca Walnych Zgromadzeń Spółki, a w szczególności dotycząca realizacji prawa uprawnionego akcjonariusza lub uprawnionych akcjonariuszy do:
  1) żądania zwołania Walnego Zgromadzenia (tj. prawa, o którym mowa w art. 400 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych
  oraz w § 5 niniejszego Regulaminu),
  2) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia (tj. prawa, o którym mowa w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w § 7 ust. 2 niniejszego Regulaminu),
  3) zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (tj. prawa, o którym mowa w art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych
  oraz w § 7 ust. 6 niniejszego Regulaminu), a także
  4) ustanowienia pełnomocnika (tj. prawa, o którym mowa w art. 4121 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w § 10 niniejszego Regulaminu),
  dokonywana jest za pośrednictwem dedykowanego akcjonariuszom w sprawach dotyczących Walnych Zgromadzeń Spółki adresu poczty elektronicznej Spółki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
 3. Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia Spółka zamieszcza na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1:
  1) ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;
  2) informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów – także o podziale tych akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów;
  3) dokumentację, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu;
  4) projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia;
  5) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, jeżeli nie zostaną one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy.
 4. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Spółki oraz projekty uchwał
  wraz z uzasadnieniem lub uwagami Zarządu Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia Spółki są udostępnione od dnia ogłoszenia
  o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki na stronie internetowej Spółki wskazanej w ust. 1. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzenia ewentualnych zmian, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy dokumentacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym także bezpośrednio w Spółce, pod adresem siedziby Spółki.
 5. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia
  w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
 6. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem Spółki,
  w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone
  do porządku przed terminem Walnego Zgromadzenia lub zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika, na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w ust. 2, leży po stronie akcjonariusza.