§ 7 [Porządek obrad Walnego Zgromadzenia]

 1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki, a gdy Walne Zgromadzenie zwołane jest przez Radę Nadzorczą
  (w sytuacjach wskazanych w § 2 ust. 4 i zgodnie z zasadami określonymi w § 3 niniejszego Regulaminu)
  albo przez uprawnionego akcjonariusza lub uprawnionych akcjonariuszy, o których mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu,
  zgodnie z zasadami określonymi w § 4 niniejszego Regulaminu – porządek obrad ustala odpowiednio: Rada Nadzorcza
  albo uprawniony akcjonariusz (uprawnieni akcjonariusze).
 2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
 3. Żądanie, o którym mowa w ust. 2 powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni
  przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie należy przesłać (lub złożyć osobiście) w formie pisemnej
  na adres siedziby Spółki lub przesłać w postaci elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
 4. Żądanie, o którym mowa w ust. 2 powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Uprawniony akcjonariusz (uprawnieni akcjonariusze) zobowiązany jest (zobowiązani są) dołączyć
  do przedmiotowego żądania dokumenty, w sposób nie budzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) zgłaszającego (zgłaszających) żądanie i potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia tego żądania. W przypadku żądania zgłaszanego w postaci elektronicznej, w szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy)
  i potwierdzające jego uprawnienie do zgłoszenia przedmiotowego żądania zostały przesłane do Spółki na adres email:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , w formie pliku PDF.
 5. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie uprawnionego akcjonariusza (uprawnionych akcjonariuszy),
  o którym mowa w ust. 2. Ogłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
 6. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą
  przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
 7. Projekty uchwał, o których mowa w ust. 6, wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
 8. Uprawniony akcjonariusz (akcjonariusze) zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, dokumenty,
  w sposób nie budzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) dokonującego (dokonujących) zgłoszenia
  i potwierdzające uprawnienie do dokonania tego zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia dokonywanego w postaci elektronicznej,
  w szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza (lub akcjonariuszy) i potwierdzające jego (ich) uprawnienie do dokonania przedmiotowego zgłoszenia zostały przesłane do Spółki na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,
  w formie pliku PDF.
 9. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał, o których mowa w ust. 6, na stronie internetowej Spółki wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 10. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.
 11. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad danego Walnego Zgromadzenia Spółki nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na tym Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
 12. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
 13. Walne Zgromadzenie Spółki może podjąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
 14. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia może zapaść jedynie
  w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w tej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.
 15. Zdjęcie z porządku obrad Walnego Zgromadzenia bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad
  na wniosek akcjonariuszy, wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością 75% (siedemdziesięciu pięciu procent) głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.