§ 6 [Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia]

 1. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się:
  1) przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki, wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszego Regulaminu,
  oraz
  2) w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
  3) w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o spółkach publicznych – o ile mają one zastosowanie do Spółki.
 2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 3. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) powinno zawierać co najmniej:
  1) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad;
  2) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu,
  w szczególności informacje o:
  a) prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
  b) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
  c) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia,
  d) sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika,
  e) możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej,
  f) sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  g) sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  3) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
  4) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
  5) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia;
  6) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia;
  7) informację o zasadach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki akcjonariuszy uprawnionych z akcji imiennych
  i świadectw tymczasowych oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu (zgodnie z postanowieniami art. 4062 Kodeksu spółek handlowych);
  8) informację o zasadach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki akcjonariuszy uprawnionych z akcji na okaziciela mających postać dokumentu (zgodnie z postanowieniami art. 4063 § 1 Kodeksu spółek handlowych) – w przypadku funkcjonowania takich akcji w Spółce.
 4. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu Spółki, w treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian Statutu Spółki. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu.