§ 5 [Prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy]

 1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.
 2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1 należy złożyć Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej. Stosowny wniosek z żądaniem należy przesłać (lub złożyć osobiście) w formie pisemnej na adres siedziby Spółki lub przesłać w postaci elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
 3. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia składanego przez akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki należy możliwie szczegółowo określić sprawę wnoszoną pod jego obrady, a także treść projektów uchwał dotyczących spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia, o ile akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki uznają to za wskazane. Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinni uzasadnić takie żądanie oraz sprawy wnoszone pod jego obrady.
 4. Uprawniony akcjonariusz (uprawnieni akcjonariusze) zobowiązany jest (zobowiązani są) dołączyć do wniosku (żądania) o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokumenty, w sposób nie budzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza zgłaszającego (akcjonariuszy zgłaszających) żądanie i potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia tego żądania. W przypadku żądania zgłaszanego w postaci elektronicznej, w szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza i potwierdzające jego uprawnienie do zgłoszenia przedmiotowego żądania zostały przesłane do Spółki na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , w formie pliku PDF.
 5. W przypadku, gdy wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki składany przez akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki nie określa spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia, nie zawiera uzasadnienia, o którym mowa w ust. 3 lub do wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie zostały dołączone dokumenty w sposób nie budzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza zgłaszającego (akcjonariuszy zgłaszających) żądanie i potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia tego żądania – Zarząd niezwłocznie wzywa wnioskującego (akcjonariusza lub akcjonariuszy żądających zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki) o uzupełnienie przedmiotowego wniosku, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania pisemnego wezwania od Zarządu Spółki, do określenia spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia, przedstawienia uzasadnienia lub złożenia brakujących dokumentów.
 6. W przypadku, gdy pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 5, akcjonariusz (lub akcjonariusze) żądający zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w zakreślonym terminie nie wskaże (nie określi) spraw wnoszonych pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub nie przedstawi uzasadnienia lub nie złoży dokumentów identyfikujących akcjonariusza zgłaszającego (akcjonariuszy zgłaszających) żądanie, Zarząd poinformuje pisemnie wnioskodawcę (akcjonariusza lub akcjonariuszy żądających zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki) o braku możliwości zwołania Zgromadzenia, przekazując jednocześnie taką informację do wiadomości Rady Nadzorczej.
 7. Zarząd Spółki ma obowiązek zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na wniosek (żądanie) akcjonariusza lub akcjonariuszy uprawnionych do zgłoszenia takiego żądania w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia kompletnego żądania (tj. odpowiadającego w pełni wymogom wskazanym w ust. 3 i ust. 4). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek (żądanie) akcjonariusza lub akcjonariuszy uprawnionych do zgłoszenia takiego żądania powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody, w najbliższym możliwym terminie, w szczególności umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.
 8. Przy zastrzeżeniu postanowień ustępu poprzedzającego, po otrzymaniu od uprawnionego akcjonariusza (uprawnionych akcjonariuszy) wniosku (żądania) o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie przeprowadzić wszelkie wymagane czynności zmierzające do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a w szczególności zobowiązany jest:
  1) przygotować lub zlecić upoważnionym osobom przygotowanie treści ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z wymogami wynikającymi z odpowiednich postanowień Kodeksu spółek handlowych (art. 4022 KSH),
  2) przygotować lub zlecić upoważnionym osobom przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów i informacji związanych z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, w szczególności wynikających z odpowiednich postanowień Kodeksu spółek handlowych (art. 4023 KSH), tj. m.in.:
  - informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów – także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,
  - dokumentację, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu,
  - projekty uchwał (w tym projekty uchwał dotyczących spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia, zgłoszone przez akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki w treści wniosku, o których mowa w ust. 3) lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
  - formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy,
  3) przygotować lub zlecić upoważnionym osobom przygotowanie treści stosownych raportów bieżących ESPI Spółki, wymaganych przez właściwe przepisy regulujące obowiązki informacyjne spółek publicznych notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – o ile mają one zastosowanie do Spółki,
  4) przygotować lub zlecić upoważnionym osobom przygotowanie treści stosownych raportów bieżących EBI Spółki, wymaganych przez właściwe przepisy regulujące obowiązki informacyjne spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, związanych ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia – o ile mają one zastosowanie do Spółki,
  5) przeprowadzić lub zlecić upoważnionym osobom przeprowadzenie stosownych i niezbędnych działań lub czynności skutkujących i związanych z umieszczeniem na stronie internetowej Spółki ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z kompletną dokumentacją i informacjami związanymi z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, o których mowa w pkt 2),
  6) przeprowadzić lub zlecić upoważnionym osobom przeprowadzenie stosownych i niezbędnych działań lub czynności skutkujących i związanych z publikacją raportów bieżących Spółki powiązanych ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o których mowa w pkt 3) i pkt 4) powyżej – o ile obowiązek publikacji takich raportów ma zastosowanie do Spółki.
 9. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia Zarządowi Spółki przez uprawnionego akcjonariusza (uprawnionych akcjonariuszy) kompletnego (tj. odpowiadającego w pełni wymogom wskazanym w ust. 3 i ust. 4) wniosku (żądania) o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zarząd nie zwoła tego Zgromadzenia, właściwy sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki akcjonariusza lub akcjonariuszy występujących z takim wnioskiem (żądaniem), zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu spółek handlowych i innych właściwych przepisów prawa i regulacji obowiązujących w tym zakresie.