§ 16 [Kompetencje Walnego Zgromadzenia]

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw
  i Statucie Spółki, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu Regulaminu.
 2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki należą w szczególności sprawy, o których mowa w § 27 ust. 2 Statutu Spółki,
  tj. w szczególności:
  a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki
  za ubiegły rok obrotowy,
  b. udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  c. udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  d. podział zysku lub pokrycie straty,
  e. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
  f. umarzanie akcji,
  g. określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy
  (dzień dywidendy) oraz określenie terminu (dnia) wypłaty dywidendy,
  h. nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,
  i. użycie kapitału zapasowego Spółki,
  j. tworzenie funduszy celowych,
  k. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego
  prawa rzeczowego,
  l. połączenie, przekształcenie lub podział Spółki,
  m. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  n. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,
  o. uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki,
  p. zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
  q. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu bądź nadzoru,
  r. zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  s. dokonanie zmian w Statucie Spółki, chyba że postanowienia Kodeksu spółek handlowych lub wprowadzone na mocy właściwych postanowień Kodeksu spółek handlowych postanowienia Statutu uznają w tym zakresie kompetencje innego organu Spółki,
  t. rozwiązanie Spółki.
 3. Nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego.

§ 17 [Zmiana Regulaminu]

 1. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
 2. Zmiany wprowadzone do treści niniejszego Regulaminu obowiązują począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia, w tym również w zakresie dotyczącym jego zwołania i umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia uregulowanych w drodze postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 18 [Wejście w życie Regulaminu]

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem wprowadzenia akcji Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.