§ 3 [Zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą Spółki]

 1. W przypadku wystąpienia sytuacji uzasadniającej zwołanie Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą Spółki, o której mowa w § 2 ust. 4 niniejszego Regulaminu, Rada Nadzorcza Spółki zobowiązana jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania Zarządu Spółki o tym fakcie i jednoczesnego przedstawienia Zarządowi Spółki, w formie pisemnej, powodów uzasadniających zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki w tym trybie. W szczególności, pisemna informacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym powinna określać proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał objętych tym porządkiem obrad oraz proponowaną datę zwołania Walnego Zgromadzenia w tym trybie, przy zastrzeżeniu jednak obowiązku uwzględnienia ustawowych terminów związanych ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia Spółki.
 2. Po otrzymaniu od Rady Nadzorczej informacji, o której mowa w ust. 1 Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie przeprowadzić wszelkie wymagane czynności zmierzające do zwołania Walnego Zgromadzenia, a w szczególności zobowiązany jest:
  1) przygotować lub zlecić upoważnionym osobom przygotowanie treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z wymogami wynikającymi z odpowiednich postanowień Kodeksu spółek handlowych (art. 4022 KSH),
  2) przygotować lub zlecić upoważnionym osobom przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów i informacji związanych z Walnym Zgromadzeniem, w szczególności wynikających z odpowiednich postanowień Kodeksu spółek handlowych (art. 4023 KSH), tj. m.in.:
  - informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów – także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,
  - dokumentację, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu,
  - projekty uchwał (zgodne z treścią zgłoszoną przez Radę Nadzorczą w informacji, o której mowa w ust. 1 powyżej)
  lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
  - formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio
  do wszystkich akcjonariuszy,
  3) przygotować lub zlecić upoważnionym osobom przygotowanie treści stosownych raportów bieżących ESPI Spółki, wymaganych przez właściwe przepisy regulujące obowiązki informacyjne spółek publicznych notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zgodnie
  z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – o ile mają one zastosowanie do Spółki,
  4) przygotować lub zlecić upoważnionym osobom przygotowanie treści stosownych raportów bieżących EBI Spółki, wymaganych przez właściwe przepisy regulujące obowiązki informacyjne spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., związanych
  ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia – o ile mają one zastosowanie do Spółki,
  5) przeprowadzić lub zlecić upoważnionym osobom przeprowadzenie stosownych i niezbędnych działań lub czynności skutkujących i związanych z umieszczeniem na stronie internetowej Spółki ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
  wraz z kompletną dokumentacją i informacjami związanymi z Walnym Zgromadzeniem, o których mowa w pkt 2),
  6) przeprowadzić lub zlecić upoważnionym osobom przeprowadzenie stosownych i niezbędnych działań lub czynności skutkujących i związanych z publikacją raportów bieżących Spółki powiązanych ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia,
  o których mowa w pkt 3) i pkt 4) powyżej – o ile obowiązek publikacji takich raportów ma zastosowanie do Spółki.