REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

DAS NAJLEPSZE Z POLSKI SPÓŁKI AKCYJNEJ

 

§ 1 [Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zwoływania, organizację i przebieg Walnych Zgromadzeń spółki DAS Najlepsze z Polski Spółka Akcyjna („Spółka”).
 2. Walne Zgromadzenia obradują według zasad ustalonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki i niniejszym Regulaminie, a także innych właściwych przepisów prawa.
 3. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie. Walne Zgromadzenie może się również odbyć w innym miejscu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, to jest w miejscowości Krzętle, Łodzi, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu lub Wrocławiu.

§ 2 [Ogólne zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia. Odwołanie Walnego Zgromadzenia]

 1. Walne Zgromadzenia Spółki mogą być zwyczajne albo nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
 3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, chyba że właściwe przepisy prawa, Statut Spółki lub niniejszy Regulamin stanowią inaczej.
 4. Rada Nadzorcza Spółki może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wymaganym terminie, określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu Regulaminu, a także Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
 5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.
 6. Przy zastrzeżeniu postanowień Statutu Spółki, bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także przy uwzględnieniu postanowień niniejszego Regulaminu, w tym postanowień § 1 ust. 3 – Spółka powinna w miarę możliwości podjąć starania
  w celu ustalenia miejsca i terminu Walnego Zgromadzenia tak, aby umożliwić udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy.
 7. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.