NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

 

Zarząd Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bukowińskiej nr 24A, lokal 157,
działając na podstawie art. 398 i w związku z art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 4 Statutu Spółki,
zwołuje na dzień 16 lutego 2015 roku, na godzinę 12.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
które odbędzie się w siedzibie spółki.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej
    przez Walne Zgromadzenie.
  5. Wybór komisji skrutacyjnej.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu.
  7. Zamknięcie obrad.

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ukazało się dnia 21 stycznia 2015 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 13 (4644), poz. 719, (strona 11-12) - (Pobierz MSiG)

W dniu ogłoszenia liczba akcji w spółce wynosiła 10.000.000 i tyle samych głosów.

 

Dokumenty do pobrania
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (Pobierz)
Dyspozycja wydania zaświadczenia depozytowego (Pobierz)
Pełnomocnictwo dla Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi (Pobierz)
Pełnomocnictwo dla Akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi (Pobierz)
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (Pobierz)