NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

 

Zarząd Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bukowińskiej nr 24A, lokal 157,
działając na podstawie art. 398 i w związku z art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 4 Statutu Spółki,
zwołuje na dzień 24 listopada 2014 roku, na godzinę 12.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
które odbędzie się w siedzibie spółki.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej
    przez Walne Zgromadzenie.
  4. Wybór komisji skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały o podziale zysku za ubiegły rok obrotowy 2013.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013.
  8. Zamknięcie obrad.

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ukazało się dnia 29 października 2014 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 210 (4589), poz. 14580, (strona 25) - (Pobierz MSiG)

W dniu ogłoszenia liczba akcji w spółce wynosiła 10.000.000 i tyle samych głosów.

 

Dokumenty do pobrania
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (Pobierz)
Dyspozycja wydania zaświadczenia depozytowego (Pobierz)
Pełnomocnictwo dla Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi (Pobierz)
Pełnomocnictwo dla Akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi (Pobierz)
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (Pobierz)