II CZĘŚĆ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

 

Zarząd Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bukowińskiej nr 24A, lokal 157,
działając na podstawie art. 399 § 1 i w związku z art. 395 §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 4 Statutu Spółki,
zwołał na dzień 8 lipca 2014 roku, na godzinę 12.00 do siedziby spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej
  przez Walne Zgromadzenie.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania Zarządu z działalności Spółki DAS Najlepsze z Polski Sp. z o. o.
  za okres od 1 stycznia 2013 roku do 26 lutego 2013 roku.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania finansowego Spółki DAS Najlepsze z Polski Sp. z o. o.
  za okres od 1 stycznia 2013 roku do 26 lutego 2013 roku.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania Zarządu z działalności Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A.
  za okres od 27 lutego 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania finansowego Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A.
  za okres od 27 lutego 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu.
 11. Zamknięcie obrad.

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ukazało się dnia 13 czerwca 2014 roku w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym Nr 114 (4493), poz. 7851, (strona 8-9) - (Pobierz MSiG)

W dniu ogłoszenia liczba akcji w spółce wynosiła 10.000.000 i tyle samych głosów.

W związku z podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 5 z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie zarządzenia przerwy
w obradach Walnego Zgromadzenia, II część Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmująca pkt 6, 7, 8, 9, 10 i 11 porządku obrad odbędzie się 14 lipca 2014 o godzinie 12.00 w siedzibie spółki w Warszawie przy ul. Bukowińskiej 24A lokal 157.

 

Dokumenty do pobrania
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  (Pobierz)
Pełnomocnictwo dla Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi  (Pobierz)
Pełnomocnictwo dla Akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi  (Pobierz)
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (Pobierz)

Zarząd informuję, iż po wydaniu opinii przez firmę audytorską, podpisane przez Zarząd sprawozdania do punktu 6, 7, 8 i 9 porządku obrad ZWZA zostaną opublikowane stronie internetowej spółki.