INFORMACJA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DAS NAJLEPSZE Z POLSKI S. A.

 

Zarząd Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bukowińskiej nr 24A, lok. 157,
działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 4 Statutu Spółki,
zwołuje na dzień 23 maja 2014 roku, na godzinę 15.00,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie spółki.

 

    I. Porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej
       przez Walne Zgromadzenie.
4.    Wybór komisji skrutacyjnej.
5.    Przyjęcie porządku obrad.
6.    Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7.    Zamkniecie obrad.

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ukazało się w dniu 30 kwietnia 2014 roku
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – Nr 83 (4462), str. 9, poz. 5278. (Pobierz)