INFORMACJA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DAS NAJLEPSZE Z POLSKI S. A.

 

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bukowińskiej 24A/157 (dalej zwana „Spółką”) działając na podstawie art. 399 § 1 i w związku z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.4 Statutu Spółki, zwołał na dzień 5 listopada 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ogłoszenie ukazało się
8 października 2013 r. w MSG nr 195 (4312) poz. 14108), które rozpocznie się o godzinie 18.00 w Warszawie, przy ulicy Powsińskiej 64A, w Centrum Konferencyjnym „Myślnik” (IV piętro, budynek Banku ING) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej
   przez Walne Zgromadzenie.
  4. Wybór komisji skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2012r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie: (i) uchylenia Uchwały Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lipca 2013r.
   „w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C
   z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki”,
   (ii) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  11. Zamknięcie obrad.
  12. Projektowane zmiany Statutu Spółki

Spółka DAS Najlepsze z Polski SA podaje do wiadomości dotychczasowe brzmienie postanowień Statutu Spółki podlegających zmianie oraz treść proponowanych zmian w tym zakresie:

1. Zmiana brzmienia § 9 ust. 1 Statutu Spółki. Zmiana wynika z ewentualnego podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału.

Dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Spółki:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) i dzieli się na 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 10.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja."
Proponowane brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Spółki:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.300.000,00 zł (jeden milion trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej
niż 13.000.000 (trzynaście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)  każda akcja, w tym na:
-          10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1do 10.000.000, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej  1.000.000,00 zł (jeden milion złotych),
-          nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 do 3.000.000, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej  nie więcej niż 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych).”

2. Zmiana brzmienia §17 ust. 1 Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie §17 ust. 1 Statutu Spółki:
„Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.”
Proponowane brzmienie §17 ust. 1 Statutu Spółki:
„Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów”.


Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych powyższe informacje ukazały się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
nr 195 (4312) z dnia 8 października 2013 r. - pozycja 14108, strona 12 (pobierz MSiG nr 195 (4312))