Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A. z siedzibą w Warszawie (02-703) przy ulicy Bukowińskiej 24A/157 (dalej zwana „Spółką”) działając na podstawie art. 399 § 1 i w związku z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 24 ust. 4 Statutu Spółki, zwołał na dzień 3 lipca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ogłoszenie ukazało się 11 czerwca 2013 r. w MSG nr 111(4228), poz. 8163), które rozpocznie się o godz. 18.00 w Warszawie, przy ulicy Powsińskiej 64A, w Centrum Konferencyjnym „Myślnik” (IV piętro, budynek Banku ING) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności
  do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej
  przez Walne Zgromadzenie
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania Zarządu z działalności Spółki DAS Najlepsze z Polski Sp. z o. o.
  za ubiegły rok obrotowy 2012.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania finansowego Spółki DAS Najlepsze z Polski Sp. z o.o.
  za ubiegły rok obrotowy 2012.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
  za rok obrotowy 2012.
 10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za ubiegły rok obrotowy 2012.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2012 r.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu.
 14. Podjęcie uchwał w przedmiocie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 15. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii A do alternatywnego systemu obrotu
  na rynku NewConnect, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz ich dematerializacji.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego i ustalenia zasad przeprowadzenia
  przez Spółkę Emisji Kierowanej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C
  z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A oraz C do obrotu na rynku regulowanym, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 23. Zamknięcie obrad.

Spółka DAS Najlepsze z Polski S. A. podaje do wiadomości dotychczasowe brzmienie postanowień Statutu Spółki podlegających zmianie oraz treść proponowanych zmian w tym zakresie:

1. Zmiana brzmienia § 9 ust. 1 Statutu Spółki. Zmiana wynika z ewentualnego podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału.

Dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) i dzieli się na 10.000.000 (dziesięć milionów)
akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

Proponowane brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.300.000,00 zł (jeden milion trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej
niż 13.000.000 (trzynaście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym na:

– 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych),

– nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej nie więcej niż 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych).”

2. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, do treści Statutu Spółki wprowadza się - po paragrafie oznaczonym jako § 9 - nowy paragraf oznaczony jako § 91 w następującym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony warunkowo o kwotę nie wyższą niż 97.500 zł (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) w drodze emisji nie więcej niż 975.000 (dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. Akcje serii B obejmowane są  przez uprawnionych
z Warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C.”

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych powyższe informacje ukazały się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
nr 111 (4228) poz. 8163 z dnia 11 czerwca 2013r. (pobierz MSiG nr 111 (4228))