Zarząd Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A. z siedzibą w Warszawie (02-703) przy ul. Bukowińskiej nr 24A, lok. 157,
działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 4 Statutu Spółki,
zwołuje na dzień 2 czerwca 2015 roku, na godz. 18.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
które odbędzie się w Warszawie (02-703) przy ul. Bukowińskiej nr 22B, piętro V w budynku KLIWER.

 

I. Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności
  do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej
  przez Walne Zgromadzenie.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela
  serii C oraz zmiany Statutu Spółki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela
  serii D oraz zmiany Statutu Spółki.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu.
 10. Zamknięcie obrad.

II. Projektowane zmiany Statutu Spółki

Spółka DAS Najlepsze z Polski S. A. podaje do wiadomości dotychczasowe brzmienie postanowień Statutu Spółki podlegających zmianie oraz treść proponowanych zmian w tym zakresie:

1. Zmiana brzmienia § 9 ust. 1 Statutu Spółki. Zmiana wynika z ewentualnego podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału
w drodze emisji akcji serii C.

Dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Spółki: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych)
i dzieli się na 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja."

Proponowane brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Spółki: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych) i dzieli się na nie więcej niż 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym na: - 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), - nie więcej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
o łącznej wartości nominalnej wynoszącej nie więcej niż 3000.000,00 zł (trzy miliony złotych)."

2. Zmiana brzmienia § 9 ust. 1 Statutu Spółki. Zmiana wynika z ewentualnego podjęcia uchwał o podwyższeniu kapitału w drodze emisji akcji serii C i D.

Proponowane brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Spółki: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 7.000.000,00 zł (siedem milionów złotych) i dzieli się na nie więcej niż 70.000.000 (siedemdziesiąt milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym na: - 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), - nie więcej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej nie więcej niż 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych)." - nie więcej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej nie więcej niż 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych)."

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ukazało się dnia 8 maja 2015 roku w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym Nr 88 (4719), poz. 5842, (strona 19-20) - (Pobierz MSiG)

W dniu ogłoszenia liczba akcji w spółce wynosiła 10.000.000 i tyle samych głosów.

 

Dokumenty do pobrania
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Dyspozycja wydania zaświadczenia depozytowego (Pobierz)
Pełnomocnictwo dla Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi (Pobierz)
Pełnomocnictwo dla Akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi (Pobierz)
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (Pobierz)