8 lipca 2015 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A.:

>>Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu z działalności spółki Das Najlepsze z Polski S.A. za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014

>> Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego spółki Das Najlepsze z Polski S.A. za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014

>> Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki Das Najlepsze z Polski S.A. za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014

>> Przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Das Najlepsze z Polski S.A.absolutorium z wykonywania obowiązków  za rok obrotowy 2014

>> Przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Das Najlepsze z Polski S.A.absolutorium z wykonywania obowiązków  za rok obrotowy 2014

>> Przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Das Najlepsze z Polski S.A.absolutorium z wykonywania obowiązków  za rok obrotowy 2013

 >> Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Das Najlepsze z Polski S.A. 

 >> Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego regulaminu Rady Nadzorczej Das Najlepsze z Polski S.A. 

 >> Podjęcie uchwały w sprawie sposobu sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR 

 >> Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Das Najlepsze z Polski S.A. 

Podstawa prawna: Akt notarialny z dnia 08.07.2015r. sporządzony przed Notariuszem Bartoszem Postół, 
prowadzącą kancelarię notarialną w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej numer 224/226 - Repertorium A.969/2015

 

(Pobierz Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 8 lipca 2015 roku)