16 luty 2015 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A.:

>>Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C

>> Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D

>> Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

>> Przyjęcie rezygnacji Pana Krzysztofa Pachoła w funkcji Członka Zarządu

>> Przyjęcie rezygnacji Pana Arkadiusza Karolaka z funkcji Członka Zarządu

 

Podstawa prawna: Akt notarialny z dnia 02.06.2015r. sporządzony przed Notariuszem Bartoszem Postół, 
prowadzącą kancelarię notarialną w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej numer 224/226 - Repertorium A.666/2015

 

(Pobierz Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 2 czerwca 2015 roku)