15 czerwca 2012 – podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany §4 i §10 Umowy Spółki (Repertorium A.4787/2009):
kapitał zakładowy Spółki DAS Najlepsze z Polski Sp. z o. o. wynosi 51.000,00 złotych i dzieli się 1.020 równych
i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 złotych każdy

Podstawa prawna: Akt notarialny z dnia 15.06.2012r. sporządzony przed Notariuszem Jadwigą Zacharzewską,
prowadzącą kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 18 - Repertorium A.2912/2012


23 czerwca 2012 roku zmiany dotyczące udziałowców, kapitału zakładowego oraz Umowy Spółki DAS Najlepsze z Polski Sp. z o. o. według Repertorium A.2912/2012 zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego

Podstawa prawna: Postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
z dnia 23.06.2012r.; Sygnatura sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/022163/12/393