5 wrzesień 2012 – podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki DAS Najlepsze z Polski Sp. z o. o. o kwotę 949.000,00 złotych, w rezultacie której kapitał zakładowy wyniósł 1.000.000,00 złotych i został podzielony na 20.000 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy

Podstawa prawna: Akt notarialny z dnia 05.09.2012r. sporządzony przed Notariuszem Jadwigą Zacharzewską,
prowadzącą kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 18 - Repertorium A.3948/2012

 
13 września 2012 roku zmiany dotyczące kapitału zakładowego oraz Umowy Spółki DAS Najlepsze z Polski Sp. z o. o.
według Repertorium A.3948/2012 zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego

Podstawa prawna: Postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
z dnia 13.09.2012r; Sygnatura sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/039676/12/926