13 listopad 2012 – wyznaczenie przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy biegłego rewidenta Beatę Kaczmarek
do przeprowadzenia badania planu przekształcenia Spółki DAS Najlepsze z Polski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Spółkę Akcyjną.

 

Podstawa prawna: Postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
z dnia 13.11.2012r.; Sygnatura akt: Wa XIII NsRejKRS 48646/12/899