30 listopad 2012 – zatwierdzenie przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy opinii biegłego rewidenta Beaty Kaczmarek
z badania planu przekształcenia Spółki DAS Najlepsze z Polski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną.

 

Podstawa prawna: Postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
z dnia 30.11.2012r.; Sygnatura akt: Wa XIII NsRejKRS 48646/12/899