27 luty 2013 - wpisanie zmian do Krajowego Rejestru Sądowego: Przekształcenie DAS Najlepsze z Polski Sp. z o. o.
w Spółkę Akcyjną według Uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej 18.12.2012r. - Repertorium A 5431/2012,
nadanie Spółce numeru w Rejestrze Przedsiębiorców: 0000452537 oraz wpisanie zmian według statutu Spółki Akcyjnej

 

Podstawa prawna: Postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
z dnia 27.02.2013r.; Sygnatura sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/006662/13/770