Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A. otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Karolak oświadczając, że na dzień 17 maja 2013 roku na godzinę 17.00 w Bełchatowie zwołane zostało posiedzenie Rady Nadzorczej
z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia Rady

2.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej i jej zdolności do podejmowania uchwał

3.    Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia biegłego rewidenta do badania jednostkowego bilansu spółki za rok 2012
oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2012

4.    Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza z Przewodniczącym Tomaszem Karolakiem zgodnie z §21 pkt 7 Statutu Spółki dokonała wyboru biegłego
rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego bilansu spółki za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności
spółki za rok 2012, którym została spółka Strategia Audyt Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wiejskiej 12A,
wpisana na listę biegłych rewidentów pod numerem 3246