Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A. otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Karolak oświadczając, że na dzień 12 czerwca 2013 roku na godzinę 17.00 w Bełchatowie zwołane zostało posiedzenie Rady Nadzorczej
z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia Rady

2.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej i jej zdolności do podejmowania uchwał

3.    Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia biegłego rewidenta do badania skonsolidowanego bilansu grupy kapitałowej
za rok 2011 i za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2011 i za rok 2012

4.    Podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia biegłego rewidenta do badania jednostkowego bilansu spółki za rok 2010
oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2010

5.    Przyjęcie rezygnacji Grzegorza Kowalskiego z pełnienia funkcji członka Zarządu

6.    Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza z Przewodniczącym Tomaszem Karolakiem zgodnie z §21 pkt 7 Statutu Spółki dokonała wyboru
biegłego rewidenta do przeprowadzenia (a) badania skonsolidowanego bilansu grupy kapitałowej za rok 2011 i 2012,
(b) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2011 i 2012, (c) badania jednostkowego bilansu spółki
za rok 2010, oraz (d) sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2010,którym została spółka Strategia Audyt Sp. z o. o.
z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wiejskiej 12A, wpisaną na listę biegłych rewidentów pod numerem 3246

Ponadto Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację Pana Grzegorza Kowalskiego z pełnienia funkcji członka Zarządu