Dnia 3 lipca 2013 roku w godzinach 12.00 - 14.00 odbyły się kolejno trzy posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki DAS Najlepsze
z Polski S. A., które otwierał Przewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Karolak oświadczając, iż posiedzenia zwołane zostały
w trybie art. 389 §1 Kodeksy spółek handlowych i §22 ust. 4 i 10 Statutu Spółki

Posiedzenia obejmowały:

1. Zatwierdzenie Regulaminu Zarządu przez Radę Nadzorczą zgodnie z §21 ust. 18 Statutu Spółki

2. Przyjęcie i potwierdzenie zgodności (a) sprawozdania finansowego spółki za rok 2012, (b) sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2012, (c) sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2012) i (d) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2012 z księgami handlowymi, dokumentami źródłowymi oraz stanem faktycznym

3. Przyjęcie przez Radę Nadzorczą wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku za rok 2012 w szczególności propozycji Zarządu w sprawie wypłaty dywidenty

4. Akceptację przez Radę Nadzorczą wprowadzenia w spółce Programu Motywacyjnego i ustalenie zasad przeprowadzenia
przez spółkę Emisji Kierowanej

5. Uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej zgodnie z §21 ust. 19 Statutu Spółki