3 lipiec 2013 - I część Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A.:

>> podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki DAS Najlepsze z Polski Sp. z o. o.
za ubiegły rok obrotowy 2012;

>> podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Spółki DAS Najlepsze z Polski Sp. z o. o. za ubiegły rok obrotowy 2012;

>> podjęcie uchwały o podziale zysku za ubiegły rok obrotowy 2012;

>> podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia;

>> podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej;

>> podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii A do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz ich dematerializacji;

>> podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego i ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Emisji Kierowanej;

>> podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C;

>> podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych
na okaziciela serii B z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany
Statutu Spółki;

>> podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR;

>> podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki;

>> podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych
serii A i C oraz praw do akcji serii C (PDA) do obrotu na rynku regulowanym, na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie S. A.;

>> podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

 

Podstawa prawna: Akt notarialny z dnia 03.07.2013r. sporządzony przed Notariuszem Jadwigą Zacharzewską, prowadzącą kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 18 - Repertorium A.2952/2013


(Pobierz Protokół z I części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 3 lipca 2013 roku)