3 październik 2013 - wpisanie zmian do Krajowym Rejestrze Sądowym:

1. Zmiana Statutu Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A. (Rep. A 2952/2013, dodanie §9 indeks 1)

2. Wpisanie wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w kwocie 97.500,00 PLN

3. Zmiany w danych osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu:
odwołanie Pana Grzegorza Kowalskiego i Pana Luigi'ego Villani z funkcji Członków Zarządu;
zmiana funkcji Pana Krzysztofa Pachoła na funkcję Wiceprezesa Zarządu

4. Zmiany w danych osób wchodzących w skład organu nadzoru:
odwołanie Pana Krystiana Zatorskiego i Pani Iwony Skarżyńskiej z funkcji Członków Rady Nadzorczej;
powołanie do Rady Nadzorczej do funkcji Członków Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Kowalskiego,
Pana Wojciecha Radomskiego, Pana Piotra Stopczyka i Pana Zbigniewa Pachoła

 

Podstawa prawna: Postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
z dnia 03.10.2013r.; Sygnatura sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/049805/13/490