5 listopad 2013 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A.:

>> podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za ubiegły rok
obrotowy 2012;

>> podjęcie uchwały zatwierdzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy 2012;

>> podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Karolakowi absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2012 roku
do 31 grudnia 2012 roku funkcji Członka Zarządu;

>> podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Pachołowi absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2012 roku
do 31 grudnia 2012 roku funkcji Członka Zarządu;

>> podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, w związku z pełnieniem w okresie od 7 marca 2012 roku
do 31 grudnia 2012 roku funkcji Prezesa Zarządu;

>> podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Luigi Villani absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2012, w związku z pełnieniem w okresie od 11 września 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku
funkcji Członka Zarządu;

>> podjęcie uchwały w sprawie (1) uchylenia w całości Uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 3 lipca 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych
na okaziciela serii C z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany
Statutu Spółki oraz w sprawie (2) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych
na okaziciela serii C z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany
Statutu Spółki:

- Kapitał zakładowy zostaje podwyższony o kwotę nie większą niż 300.000,00zł poprzez emisję nie więcej
niż 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10zł każda akcja;

>> podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki:

- Postanowienia ustępu 1 w § 17 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów".

 

Podstawa prawna: Akt notarialny z dnia 05.11.2013r. sporządzony przed Notariuszem Jadwigą Zacharzewską, prowadzącą kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 18 - Repertorium A.4748/2013

 
(Pobierz Protokołów z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 5 listopada 2013 roku)