Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A. otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Karolak oświadczając, że na dzień 3 grudnia 2013 roku na godzinę 18.00 w siedzibie Spółki przy ulicy Bukowińskiej 24A/157
w Warszawie zwołane zostało posiedzenie Rady Nadzorczej z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia Rady

2.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej i jej zdolności do podejmowania uchwał

3.    Podjęcie uchwały w sprawie wskazania osób uprawnionych do udziału w Programie Motywacyjnym oraz liczby Warrantów Subskrypcyjnych serii A, oferowania każdej z tych osób i odpowiadającej im liczby akcji zwykłych na okaziciela serii B, które może objąć każda z osób uprawnionych

4.    Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B i C

5.    Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej

 

(Pobierz Uchwałę nr 1)

(Pobierz Uchwałę nr 2)