14 lipiec 2014 - II część Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A.
                                zwołanego na dzień 8 lipca 2014 roku:

>> rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania Zarządu z działalności spółki DAS Najlepsze z Polski
Sp. z o. o. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 26 lutego 2013 roku

>> rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania finansowego spółki DAS Najlepsze z Polski Sp. z o. o.
za okres od 1 stycznia 2013 roku do 26 lutego 2013 roku

>> rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania Zarządu z działalności spółki DAS Najlepsze z Polski
S. A. za okres od 27 lutego 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

>> rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania finansowego spółki DAS Najlepsze z Polski S. A.
za okres od 27 lutego 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

>> podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu - powierzenie Panu Krzysztofowi Pachołowi funkcji Prezesa Zarządu oraz powierzenie Panu Arkadiuszowi Karolakowi funkcji Wiceprezesa Zarządu

 

Podstawa prawna: Akt notarialny z dnia 14.07.2014r. sporządzony przed Notariuszem Jadwigą Zacharzewską, prowadzącą kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 18 - Repertorium A.3174/2014 - sprostowany protokołem prostującym sporządzonym dnia 24.07.2014r.

 

(Pobierz Protokół z I części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 lipca 2014 roku)