W dniu 13 czerwca 2014 roku o godzinie 15.00 w formie telekonferencji odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej
Spółki DAS Najlepsze z Polski Spółka Akcyjna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
 2. Wyznaczenie biegłego rewidenta do badania jednostkowego bilansu spółki DAS Najlepsze z Polski Sp. z o. o.
  za okres od 1 stycznia 2013 roku do 26 lutego 2013 roku
 3. Wyznaczenie biegłego rewidenta do badania jednostkowego bilansu spółki DAS Najlepsze z Polski S. A. za okres
  od 27 lutego 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku
 4. Wyznaczenie biegłego rewidenta do badania skonsolidowanego bilansu grupy kapitałowej DAS Najlepsze z Polski S. A.
  za okres od 27 lutego 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku
 5. Zamknięcie obrad

 

Ad. 2 - Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej DAS Najlepsze z Polski S.A. z dnia 13 czerwca 2014 roku podjęta jednogłośnie
w głosowaniu jawnym

Rada Nadzorcza Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A. wyznacza biegłego rewidenta do badania jednostkowego bilansu spółki
DAS Najlepsze z Polski Sp. z o. o. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 26 lutego 2013 roku w postaci Spółki Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. abpa Antoniego Baraniaka 88 E, Budynek F.

 

Ad. 3 - Uchwała nr 2 Rady Nadzorczej DAS Najlepsze z Polski S.A. z dnia 13 czerwca 2014 roku podjęta jednogłośnie
w głosowaniu jawnym

Rada Nadzorcza Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A. wyznacza biegłego rewidenta do badania jednostkowego bilansu spółki
DAS Najlepsze z Polski Spółka Akcyjna za okres od 27 lutego 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w postaci Spółki Grant
Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. abpa Antoniego Baraniaka 88 E, Budynek F.

 

Ad. 4 - Uchwała nr 3 Rady Nadzorczej DAS Najlepsze z Polski S.A. z dnia 13 czerwca 2014 roku podjęta jednogłośnie
w głosowaniu jawnym

Rada Nadzorcza Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A. wyznacza biegłego rewidenta do badania skonsolidowanego bilansu grupy kapitałowej DAS Najlepsze z Polski Spółka Akcyjna za okres od 27 lutego 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w postaci Spółki
Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. abpa Antoniego Baraniaka 88 E, Budynek F.