24 maj 2014 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A.:

>> podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2013 w kwocie 1.810.653,20 złotych na kapitał zapasowy
i dywidendę w kwocie 1.000.000,00 złotych, która zostanie wypłacona do dnia 31.12.2014r.

>> podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Arkadiuszowi Karolakowi

>> podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Pachołowi

>> podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Kowalskiemu

>> podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Luigi Villani

 

Podstawa prawna: Akt notarialny z dnia 24.11.2014r. sporządzony przed Notariuszem Jadwigą Zacharzewską,
prowadzącą kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 18 - Repertorium A.4825/2014

 

(Pobierz Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 listopada 2014 roku)