8 lipiec 2014 - I część Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A.:

>> podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DAS Najlepsze z Polski Spółka Akcyjna, działając w oparciu o postanowienia
art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym zarządzić przerwę w obradach Zgromadzenia,
w terminie do dnia 14.07.2014 roku, do godziny 12.00

 

Podstawa prawna: Akt notarialny z dnia 08.07.2014r. sporządzony przed asesorem Tomaszem Karłowskim, mającym kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 18 - Repertorium A.3030/2014

 

(Pobierz Protokół z I części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 8 lipca 2014 roku)