W dniu 25 lutego 2014 roku o godzinie 15.00 w formie telekonferencji odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej
Spółki DAS Najlepsze z Polski Spółka Akcyjna z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad

2.    Omówienie wstępnych wyników finansowych Spółki DAS Najlepsze z Polski S. A. za rok 2013

3.    Zamknięcie obrad