Skuteczność zarządzania, a tym samym efektywność przedsiębiorstwa, w znacznym stopniu zależy od posiadanych informacji dotyczących obszarów wewnętrznych.

W październiku 2012 roku Zarząd ówczesnej Spółki DAS Najlepsze z Polski Sp. z o. o. postanowił wprowadzić do procesu zarządzania system planowania zasobami przedsiębiorstwa umożliwiający gromadzenie danych i ich optymalne wykorzystywanie.

System planowania zasobami przedsiębiorstwa (ERP) umożliwi uproszczenie organizacji i zarządzania w całej Grupie DAS,
co winno skutkować gromadzeniem rzetelnych informacji w obszarach:
•    magazynowania i zaopatrzenia magazynu
•    zarządzania zasobami
•    realizacji zamówień
•    zarządzania transportem i procesami logistycznymi
•    sprzedaży
•    zarządzania relacjami z kontrahentami
•    zarządzania zasobami ludzkimi
•    finansów
•    controllingu
Wprowadzenie systemu ERP powinno skutkować również lepszym wykorzystaniem czasu pracy, szybszym podejmowaniem decyzji, wzrostem konkurencyjności firmy oraz wzrostem poziomu obsługi kontrahentów.

W związku z planami wprowadzenia systemu ERP, 15 listopada 2012 roku Spółka, poprzez firmę outsourcingową, złożyła
do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wniosek o dofinansowanie realizacji projektu  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Osią priorytetową projektu jest „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”, zaś samo działanie oparte jest na „Wspieraniu wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.

Głównym celem projektu jest stworzenie platformy B2B (Business to Business) pozwalającej zautomatyzować i zintegrować procesy operacyjne realizowane w Grupie DAS Najlepsze z Polski S. A.. Innowacyjność oprogramowania polega na zintegrowaniu poszczególnych funkcji działalności Grupy w jeden zsynchronizowany system pełnej wymiany i analizy informacji.

12 marca 2013 roku, Spółka DAS Najlepsze z Polski S. A. otrzymała ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dofinansowanie na realizację projektu „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z partnerami”
w ramach działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.

26 kwietnia 2013 roku, Spółka DAS Najlepsze z Polski S. A. zawarła z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, reprezentowaną przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Umowę o dofinansowanie Nr. UDA-POIG/08.02.00-14-293/12-00 w ramach działania 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" 8 osi priorytetowej: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

 

DAS Najlepsze z Polski Spółka Akcyjna realizuje projekt pt. „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 - Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.