NazwaDAS Najlepsze z Polski Spółka Akcyjna 
NIP 1080006582 (pobierz NIP)
REGON 141685460 (pobierz REGON)
     

 

 

DAS Najlepsze z Polski Spółka  Akcyjna, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000452537, NIP PL 1080006582,
REGON 141685460. Kapitał Zakładowy 1.030.000 PLN opłacony w całości.