W październiku 2012 roku Zarząd ówczesnej Spółki DAS Najlepsze z Polski Sp. z o. o. postanowił wprowadzić do procesu zarządzania system planowania zasobów przedsiębiorstwa umożliwiający gromadzenie danych oraz optymalizację procesów.                               

15 listopada 2012 roku Spółka DAS Najlepsze z Polski Sp. z o. o., poprzez firmę outsourcingową, złożyła do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka numer WND-POIG.08.02.00-14-293/12.

Oś priorytetowa projektu obejmuje „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”, zaś samo działanie oparte jest na „Wspieraniu wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.

Głównym celem projektu jest stworzenie platformy B2B (Business to Business) pozwalającej zautomatyzować i zintegrować procesy operacyjne realizowane w Grupie DAS Najlepsze z Polski. Innowacyjność oprogramowania polega na zintegrowaniu poszczególnych funkcji działalności Grupy w jeden zsynchronizowany system pełnej wymiany i analizy informacji.

12 marca 2013 roku, Spółka DAS Najlepsze z Polski S. A. otrzymała ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dofinansowanie na realizację projektu „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z partnerami”
w ramach działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.

26 kwietnia 2013 roku, Spółka DAS Najlepsze z Polski S. A. zawarła z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, reprezentowaną przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Umowę o dofinansowanie Nr. UDA-POIG/08.02.00-14-293/12-00 w ramach działania 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" 8 osi priorytetowej: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

 

DAS Najlepsze z Polski Spółka Akcyjna realizuje projekt pt. „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 - Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.